Fiszki

MSG - pytania kolokwium

Test w formie fiszek MSG - pytania - kolokwium
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 8719 razy
Zakup akcji zagranicznej firmy
może być bezpośrednią inwestycją zagraniczną typu greenfield
może być inwestycją portfelową
jest zawsze bezpośrednią inwestycją zagraniczną
może być bezpośrednią inwestycją zagraniczną typu brownfield
jest bezpośrednia inwestycją zagraniczną typu brownfield
może być inwestycją portfelową
może być bezpośrednią inwestycją zagraniczną typu brownfield
Proszę wpisać nazwisko autora koncepcji nakładającego się popytu
Linder
Zaznacz zdanie prawdziwe – dotyczące rynku walutowego i zasad jego organizacji:
Od strony technicznej rynek walutowy to sieć połączeń telefonicznych i komputerowych
dzienna wartość transakcji na rynku walutowym tylko nieznacznie przewyższa dzienny produkt światowy brutto
głównymi ośrodkami obrotów walutowych są : Nowy York, Londyn i Tokio
Siedzibą rynku walutowego jest londyńskie City
Nad rynkiem walutowym podobnie jak niegdyś nad Imperium Brytyjskim - słońce nigdy nie zachodzi
Od strony technicznej rynek walutowy to sieć połączeń telefonicznych i komputerowych
głównymi ośrodkami obrotów walutowych są : Nowy York, Londyn i Tokio
Nad rynkiem walutowym podobnie jak niegdyś nad Imperium Brytyjskim - słońce nigdy nie zachodzi
Chiny powinny produkować telewizory
Korea powinna produkować komputery
Korea powinna produkować komputery, a eksportować telewizory
Chiny powinny produkować telewizory, a eksportować komputery
Korea ma przewagę względną w produkcji komputerów
Chiny powinny produkować telewizory
Korea powinna produkować komputery
Korea ma przewagę względną w produkcji komputerów
Wzrost kursu walutowego w systemie kursów płynnych nazywamy:
aprecjacją
Ogólne Porozumienie o Cenach i Cłach w ramach którego negocjowano liberalizację handlu międzynarodowego w tzw. rundach to:
GAP
OPCC
WTO
WATT
GATT
GATT
Teorię „ cyklu życia produktu” Vernona najlepiej ilustrują:
Airbus i Boeing
Kserokopiarka XEROX
Ferma Drobiu "DrobPol"
Nokia 3310
Kserokopiarka XEROX
Nokia 3310
Pojęcie klimat inwestycyjny jest to:
kategoria na którą duży wpływ mają władze lokalne
ogół warunków naturalnych i pogodowych, które maja wpływ na atrakcyjność inwestowania na danym terenie
w pełni obiektywne postrzeganie danego kraju/regionu jako dobrego lub złego miejsca do inwestowania
subiektywne postrzeganie danego kraju/regionu jako dobrego lub złego miejsca do inwestowania
kategoria na którą duży wpływ mają władze lokalne
subiektywne postrzeganie danego kraju/regionu jako dobrego lub złego miejsca do inwestowania
Wartość celna towaru obejmuje:
koszty transportu towaru do granicy celnej danego kraju
koszty ubezpieczenia towaru do granicy celnej danego kraju
koszty transportu towaru do importera
koszty opakowania towaru, w którym jest on transportowany
koszty ubezpieczenia towaru od granicy do miejsca przeznaczenia
koszty transportu towaru do granicy celnej danego kraju
koszty ubezpieczenia towaru do granicy celnej danego kraju
koszty opakowania towaru, w którym jest on transportowany
Kwoty ilościowe stosowane ogólnie, a także embargo, to narzędzia polityki handlowej należące do grupy:
pozataryfowych ( oddziałujących na eksport)
pozataryfowych
taryfowych
parataryfowych
pozataryfowych ( oddziałujących na import)
pozataryfowych ( oddziałujących na eksport)
pozataryfowych
pozataryfowych ( oddziałujących na import)
Na podstawie teorii przewag absolutnych określ, co każdy kraj powinien produkować, jeżeli: Kraj [piwo- paluszki] Polska [ 5 - 10] Słowacja [ 7 - 2]
Słowacja powinna produkować piwo
Polska oraz Słowacja powinny produkować piwo
Polska powinna produkować paluszki
Polska powinna produkować piwo
Słowacja powinna produkować paluszki
Słowacja powinna produkować piwo
Polska powinna produkować paluszki
Zjawisko określane mianem “ choroby holenderskiej” spowodowane było:
rozprzestrzenieniem się choroby szalonych krów (gąbczastej encefalopatii bydła holenderskiego)
rozpoczęciem eksploatacji złóż gazu ziemnego na Morzu Północnym
Usprawnieniami technologicznymi i organizacyjnymi w przemyśle wydobywczym
Wzrostem dochodów i zatrudnienia w przemyśle wytwórczym
rozpoczęciem eksploatacji złóż gazu ziemnego na Morzu Północnym
Wzrostem dochodów i zatrudnienia w przemyśle wytwórczym
Inwestycje portfelowe - są to inwestycje zagraniczne z reguły w papiery wartościowe,a w w szczególności w akcje oraz obligacje. Ponadto:
nie odbywają się jedynie ze względu na różnicę kursów walutowych
służą do zarządzania daną firmą czy też sprawowania nad nią kontroli
mają charakter przeważnie krótkoterminowy
mogą mieć charakter długoterminowy, jeśli dotyczą zakupu pakietu kontrolnego akcji upadającej firmy
ich celem jest przede wszystkim uzyskanie zysku z zainwestowanych środków, bądź z zysków kapitałowych
nie odbywają się jedynie ze względu na różnicę kursów walutowych
mają charakter przeważnie krótkoterminowy
ich celem jest przede wszystkim uzyskanie zysku z zainwestowanych środków, bądź z zysków kapitałowych
Tzw. dobrowolne ograniczenia eksportu- na których mocy kraj przeżywa eksport, kiedy sprzedaż przekracza ilość ustaloną w porozumieniu z importerem, to w skrócie:
VER
Jeśli podaż obu czynników produkcji zwiększy się w tym samym tempie w danym okresie, a technologie są stałe i nie istnieją korzyści ze skali produkcji, to taką sytuację nazwiemy:
wzrostem zubażającym
recesją gospodarczą
wzrostem zrównoważonym
wzrostem niezrównoważonym
wzrostem zrównoważonym