Fiszki

Test RF

Test w formie fiszek Test z Rachunkowości Finansowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1362 razy
Koncepcja wyceny we współczesnej rachunkowości oparta jest na zasadzie :
współmierności przychodów i kosztów
podwójnego zapisu
memoriałowej
ostrożnej wyceny
ostrożnej wyceny
Waluty obce w kasie na dzień bilansowy wycenia się według :
średniego kursu NBP z dnia bilansowego
dokumentu SAD
średniego z dnia poprzedzającego dzień wyceny
żadna z powyższych
średniego z dnia poprzedzającego dzień wyceny
Aktualizacja wartości środków trwałych odnoszona jest do :
kapitału zapasowego
kapitałów rezerwowych
kapitału z aktualizacji wyceny
żadna z powyższych
kapitału z aktualizacji wyceny
Rozrachunki na koniec okresu sprawozdawczego są wyrażone w :
wartości godziwej
cenie nabycia
skorygowanej cenie nabycia
kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
Za politykę rachunkowości w jednostce odpowiada :
dział spraw pracownichych
główny księgowy
dyrektor finansowy
kierownik jednostki
kierownik jednostki
Wycena zakupionych środków trwałych w momencie (...) wyrażona jest w :
skorygowanej cenie nabycia
cenie zakupu
kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
cenie nabycia
skorygowanej cenie nabycia
Użytkowanie wieczyste gruntu w przepisach bilansowych to :
wartość niematerialna i prawna
zobowiązanie
środek trwały
inwestycja długoterminowa
środek trwały
Amortyzacja według polskich rozwiązań prowadzona jest metodą :
degresywną
indywidualną, progresywną
liniową, degresywną
liniową, progresywną
liniową, degresywną
Środki trwałe w budowie :
podlegają amortyzacji
żadna z powyższych
amortyzowane są tylko liniowo
nie podlegają amortyzacji
nie podlegają amortyzacji
Amortyzacja wartości firmy ujmowana jest na koncie :
kapitał z aktualizacją wyceny
kapitał zapasowy
amortyzacja
pozostałe koszty operacyjne
pozostałe koszty operacyjne
Wartości niematerialne i prawne :
bezwzględnie nie mogą być przedmiotem wytworzenia
mogą być przedmiotem wytworzenia pod pewnymi warunkami
zależy to od ich charakteru
mogą być przedmiotem wytworzenia
bezwzględnie nie mogą być przedmiotem wytworzenia
Konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości wynika z :
kontynuacji
istotności
ostrożnej wyceny
przewagi formy nad treścią
ostrożnej wyceny
Koszty remontu :
żadna z powyższych
stanowią koszty okresu
zwiększają wartość środka trwałego
nie podlegają ewidencji księgowej
żadna z powyższych
Metody wyceny rozchodu towarów i materiałów (FIFO, LIFO) :
żadna z powyższych
stosowane są w przypadku cen rzeczywistych
stosowane są w przypadku stałych cen ewidencyjnych
powyższe metody nie dotyczą wyceny rozchodu zapasów
stosowane są w przypadku cen rzeczywistych
Towary i materiały na dzień bilansowy :
wartość musi być doprowadzona do ceny rzeczywistej
żadna z powyższych
mogą być wyceniane w stałych cenach ewidencyjnych
zależy od przyjętego sposobu wyceny
wartość musi być doprowadzona do ceny rzeczywistej

Powiązane tematy

Inne tryby