Fiszki

Anatka 14/15

Test w formie fiszek yolo
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 5611 razy
1. Canalis adductorius:
Prowadzi z canalis femoralis do fossa poplitea
Zawiera n. saphenus
Jego ścianę przednią tworzy septum intermusculare
Zawiera v. saphena parva
Jego ścianę boczną tworzy m. adductor magnus
Zawiera n. saphenus
Aorta ascendens graniczy
od strony prawej z vena cava superior
od strony lewej z truncus pulmonalis
od tyłu z arteria pulmonalis dextra
od przodu z truncus pulmonalis
od przodu z atrium sinistrum cordis
od strony prawej z vena cava superior
od strony lewej z truncus pulmonalis
od tyłu z arteria pulmonalis dextra
od przodu z truncus pulmonalis
3. Brachial artery (arteria brachialis) oddaje bezpośrednio:
radial collateral artery (arteria collateralis radialis)
anterior humeral circumflex artery (arteria circumflexa humeri anterior)
posterior humeral circumflex artery (arteria circumflexa humeri posterior)
deep brachial artery (arteria profunda brachii)
superior ulnar collateral artery (arteria collateralis ulnaris superior)
deep brachial artery (arteria profunda brachii)
superior ulnar collateral artery (arteria collateralis ulnaris superior)
4. Plexus cervicalis:
unerwia mm. scaleni
powstaje z gałęzi szyjnych C1 – C7
oddaje nervus phrenicus
leży w regio cervicalis anterior
gałęzie skórne splotu ukazują się na brzegu przednim m. sternocleidomastoideus
unerwia mm. scaleni
oddaje nervus phrenicus
5. Arcus palmaris profundus:
oddaje a. princeps policis
oddaje aa. Metacarpales palmares
oddaje aa. Digitales palmares communes
utworzony jest przez ramus palmaris superficialis arteriae radialis
utworzony jest przez a. radialis
oddaje aa. Metacarpales palmares
utworzony jest przez a. radialis
6. Do grupy dolnej zatok opony twardej należą:
sinus sigmoideus
sinus petrosus superior
sinus occipitalis
sinus sphenoparietalis
sinus petrosus inferior
sinus petrosus superior
sinus sphenoparietalis
sinus petrosus inferior
7. Do mechanizmów regulujących powrót żylny zaliczamy:
pompę mięśniową
zastawki
ujemne ciśnienie w klatce piersiowej
sprzężenie tętniczo-żylne
grawitację
pompę mięśniową
ujemne ciśnienie w klatce piersiowej
8. Do meatus nasi medius uchodzi:
infundibulum ethmoidale
ductus nasolacrimalis
cellulae ethmoidales posteriores
cellulae ethmoidales anteriores
sinus maxillaris
infundibulum ethmoidale
cellulae ethmoidales anteriores
sinus maxillaris
9. Do mięśni pierścienia rotatorów należą:
M. teres maior
M. teres minor
M. supraspinatus
M. supraspinatus
M. subscapularis
M. teres minor
M. supraspinatus
M. supraspinatus
M. subscapularis
10. Do objawów uszkodzenia nervus glossopharyngeus zaliczamy:
utrata smaku w przedniej części języka
nadwrażliwość na niskie tony
zaburzenia mowy
opadanie podniebienia miękkiego po stronie zdrowej
zaburzenia połykania
zaburzenia połykania
11. Dół przedni czaszki jest połączony z:
jamą nosową przez foramen caecum
jamą nosową przez foramina cribrosa
jamą nosową przez foramen ethmoidale posterior
oczodołem przez fissura orbitalis superior
oczodołem przez canalis opticus
jamą nosową przez foramen caecum
jamą nosową przez foramina cribrosa
Ductus deferens
krzyżuje moczowod od tyłu
biegnie bocznie od vesicula seminalis
biegnie przyśrodkowo od naczyć i nerwu zasłonowego
jest pokryty otrzewną w części wewnątrz brzusznej
pars extrabdominalis leży w obrębie scrotum
biegnie przyśrodkowo od naczyć i nerwu zasłonowego
jest pokryty otrzewną w części wewnątrz brzusznej
pars extrabdominalis leży w obrębie scrotum
13. Gałęzie krótkie splotu krzyżowego unerwiają:
m. quadratus femoris
m. psoas major
m. pectineus
m. obturator externus
m. piriformis
m. quadratus femoris
m. piriformis
14. Hernia inguinalis medialis
może być wrodzona lub nabyta
przechodzi przez fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
przechodzi bocznie od arteria et vena epigastrica inferior
przechodzi przez całą dł. canalis inguinalis
może posiadać worek przepuklinowy złożony z processus vaginalis peritonei
przechodzi przez fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
15. Język jest zaopatrywany :
smakowo NC VII
czuciowo NC IX
czuciowo NC X
ruchowo NC V3
czuciowo NC XII
smakowo NC VII
czuciowo NC IX
czuciowo NC X

Powiązane tematy

Inne tryby