Fiszki

Audyt wewnętrzny

Test w formie fiszek Test z audytu wewnętrznego.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 6374 razy
Do cech audytu wewnętrznego należą:
a)duża miara niezależności, nastawienie na wykrycie sprawcy, działanie wyłącznie post factum
c)nacisk na przyczyny niekorzystnego zjawiska, niezależność, nastawienie na usprawnienia działalności
d)żadne z powyższych
b)działanie zapobiegawcze,nastawienie na usprawnienie działalności, działania post factum, działanie na podstawie uregulowań wewnętrznych
c)nacisk na przyczyny niekorzystnego zjawiska, niezależność, nastawienie na usprawnienia działalności
Audyt robót budowlanych, audyt systemu kadr i płac, audyt systemu zakupów, audyt systemów zarządzania wchodzą w zakres:
d)żadne z powyższych
b)audytu operacyjnego
c)zarówno audytu finansowego jak i operacyjnego
a)audytu finansowego
b)audytu operacyjnego
Gdy stan faktyczny odpowiada wzorcowemu, audytor upewnia kierownictwo, że jest wszystko w porządku, to:
b)funkcja informacyjna i doradcza audytu
a)funkcja kontrolna i doradcza audytu
d)żadna z powyższych
c)funkcja prewencyjna i informacyjna audytu
c)funkcja prewencyjna i informacyjna audytu
Stowarzyszenie audytorów wewnętrznych (IIA - Polska) powstało w:
a)2002 roku
d)żadna z powyższych
b)1941 roku
c)1992 roku
a)2002 roku
Wspomaganie operacyjne kadry menedżerskiej dla skutecznego jego wprowadzenia
d)żadna z powyższych
b)nowoczesny audyt wewnętrzny
a)tradycyjny audyt wewnętrzny
c)współczesny audyt wewnętrzny
b)nowoczesny audyt wewnętrzny
Audyt zgodności
d)stanowi analizę oceniającą i sprawdzającą, czy działania prowadzone przez jednostkę odpowiadają ustalonym procedurom, wytycznym i aktom prawnym
a)dotyczy wyceny sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami rewizji finansowej
b)obejmuje ocenę efektywności, skuteczności i oddziaływania zdarzeń na funkcjonowanie jednostki
c)polega na monitorowaniu funkcjonujących w jednostce systemów, np. informatycznych lub informacyjnych
d)stanowi analizę oceniającą i sprawdzającą, czy działania prowadzone przez jednostkę odpowiadają ustalonym procedurom, wytycznym i aktom prawnym
W jednostkach sektora publicznego rozwiązanie stosunku pracy, zmiana warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu:
a)może nastąpić bez zgody komitetu udytu
d)nie może nastąpić bez zgody odpowiedniego ministra
c)może nastąpić bez zgody odpowiedniego ministra
b)nie może nastąpić bez zgody komitetu audytu
b)nie może nastąpić bez zgody komitetu audytu
Analiza zbioru zjawisk w celu identyfikacji zjawisk nieprawidłowych, oraz weryfikacja występowania zarejestrowanych danych i zjawisk to charakterystyka:
a)analizy porównawczej
d) testów "krok po kroku"
b)testów szczegółowych
c)potwierdzenia
b)testów szczegółowych
Kompletne dokumenty audytu to:
a)dokumenty oparte na faktach, adekwatny i przekonywujące
c)dokumenty rzetelne i najlepsze możliwe do uzyskania przy zastosowaniu właściwej techniki
b)dokumenty wspierające ustalenia audytu
d)dokumenty pozwalające na osiągnięcie celu
c)dokumenty rzetelne i najlepsze możliwe do uzyskania przy zastosowaniu właściwej techniki
Informacje o jednostce, dobór metody analizy ryzyka - jakie kryteria oceny audytor przyjął do analizy, wyspecyfikowanie obszarów audytowanych w bieżącym okresie, jak i listę obszarów, które powinny być badane w następnych latach, oraz ustalenie zakresu tematycznego i organizacyjnego pracy komórki audytu powinny się znaleźć:
c)w dokumentacji roboczej z audytu wewnętrznego
a)w raporcie z planu audytu wewnętrznego
b)w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego
d)w żadnych z powyższych
a)w raporcie z planu audytu wewnętrznego
(?)Które ze zdań nie jest prawdziwe:
a)kwestionariusze kontroli wewnętrznej, kwestionariusze samooceny, listy kontrolne, diagramy, raporty to przykładowe dokumenty wykorzystywane w audycie wewnętrznym
b)rygor i metoda, wprowadzane poprzez umiejętności analitycznego myślenia, pozwalające wyłonić problem oraz umiejętność syntetyzowania tychże problemów dla pokonania nieprawidłowości i wydania rzeczowych zaleceń to jedna z cech charakteryzujących audytora wewnętrznego
c)harmonogram, terminarze i instrukcje inwentaryzacyjne to możliwe do zastosowania mechanizmy kontrolne minimalizujące ryzyko nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji
d)żadne z powyższych
b)rygor i metoda, wprowadzane poprzez umiejętności analitycznego myślenia, pozwalające wyłonić problem oraz umiejętność syntetyzowania tychże problemów dla pokonania nieprawidłowości i wydania rzeczowych zaleceń to jedna z cech charakteryzujących audytora wewnętrznego
c)harmonogram, terminarze i instrukcje inwentaryzacyjne to możliwe do zastosowania mechanizmy kontrolne minimalizujące ryzyko nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji
d)żadne z powyższych
Raport COSO, wskazówki CoCo, standardy ISO i INTOSAI to:
d)formy certyfikowania zawodu kontrolera wewnętrznego
b)formy standardów kontroli wewnętrznej
a)formy standardów audytu wewnętrznego
c)formy certyfikowania zawodu audytora wewnętrznego
b)formy standardów kontroli wewnętrznej
OLAF to skrót określający:
d)Ogólnopolskich Liderów Audytu Finansowego
c)Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych
b)Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
a)Europejski Trybunał Obrachunkowy
b)Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy , to zgodnie z ustawą o finansach publicznych definicja:
c)kontroli zarządczej
a)audytu wewnętrznego
d)kontroli wewnętrznej
b)audytu funduszy unijnych
c)kontroli zarządczej
Bezpośredni kontakt z personelem odpowiedzialnym za proces, możliwość osobistego przekonania o stanie faktycznym, bezpośredniej obserwacji pracy, środowiska, warunków to technika audytu:
a)wizytacja terenowa, inspekcja
d)żadna z powyższych
b)spotkania i warsztaty robocze
c)przegląd dokumentacji
a)wizytacja terenowa, inspekcja

Powiązane tematy

#audytwewnetrzny

Inne tryby