Fiszki

ANF 2016/2017

Test w formie fiszek Wykłady
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 1104 razy
Który wariant przepływów jest typowy dla start-up?
O - I - F -
O + I + F +
O - I - F +
O - I - F +
Która z poniższych informacji ze sprawozdania finansowego ma kluczowe znaczenie w analizie rentowności?
przepływy z działalności operacyjnej
zysk netto
zobowiązania finansowe
zysk netto
Ocena wystarczalności gotówkowej oparta jest na analizie:
Aktywów operacyjnych
Przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
Wyniku z pozostałej działalności operacyjnej
Przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
Poziom bezpieczeństwa finansowego mozna ocenić przez analizę:
Rezerw paliwowych
Rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Kapitałów rezerwowych
Kapitałów rezerwowych
Analiza rentowności w ujęciu statycznym oparta jest na:
zobowiązaniach krótkoterminowych
aktywach obrotowych
zysku
zysku
Rentowność sprzedaży to inaczej:
rentowność ekonomiczna
rentowność handlowa
rentowność finansowa
rentowność handlowa
Rentowność majątku to inaczej:
rentowność ekonomiczna
rentowność zaangażowanych kapitałów własnych
rentowność finansowa
rentowność ekonomiczna
Rentowność finansowa to inaczej:
rentowność handlowa
rentowność zaangażowanych kapitałów własnych
Rentowność majątku
rentowność zaangażowanych kapitałów własnych
Najlepszymi kategoiami zysku wykorzystywanymi w analizie rentowności są:
zysk netto+amortyzacja, zysk operacyjny+amortyzacja
zysk netto, zysk operacyjny
zysk brutto, zysk operacyjny+ amortyzacja
zysk netto, zysk operacyjny
Do ustalenia wskaźników rentowności sprzedaży wykorzystuje się dane zawarte w:
rachunku przepływów pieniężnych
rachunku zysku i strat
bilansie
rachunku zysku i strat
Wskaźnik rentowności sprzedaży jest:
rodzaj działalności przedsiębiorstwa i specyfika branży nie ma wpływu na jego wysokość
niezależny od ilości sprzedanych produktów
odzwierciedleniem pozycji firmy na rynku produktów realizowaynch w ramach działalności podstawowej
odzwierciedleniem pozycji firmy na rynku produktów realizowaynch w ramach działalności podstawowej
W praktyce występuje następująca zależność:
rentowność operacyjna = rentowność sprzedaży
rentowność operacyjna < rentowność sprzedaży
rentowność operacyjna > rentowność sprzedaży
rentowność operacyjna < rentowność sprzedaży
Stopa marży brutto:
Informuje o udziale zysku netto w wartości sprzedaży
Pokazuje jak przedsiębiorstwo radzi sobie na rynku produktów, które oferuje klientom
Informuje ile zysku brutto ze zprzedaży odniesionej do obrotu pozostaje po pokryciu kosztów wytwarzania produktów
Informuje ile zysku brutto ze zprzedaży odniesionej do obrotu pozostaje po pokryciu kosztów wytwarzania produktów
Rentowność sprzedaży netto:
Jest wolna od wpływu wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.
Nie uwzględnia polityki fiskalnej państwa.
Im niższy wskaźnik rentowności tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku
Im niższy wskaźnik rentowności tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku
Na poziom rentowności sprzedaży nie ma wpływu:
polityka podatkowa przedsiębiorstwa
jakość sprzedawanych produktów
rodzaj działalności przedsiębiorstwa
jakość sprzedawanych produktów

Powiązane tematy

Inne tryby