Fiszki

ARZ

Test w formie fiszek ARZ
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 2001 razy
Według The SUmmary Inovation Index (SII) Polska w latach 2014-2015 zaliczała się do grupy krajów określanych jako:
innowatorzy o skromnych wynikach
naśladowcy innowacyjności (doganiający)
umiarkowani innowatorzy
liderzy innowacyjności
umiarkowani innowatorzy
Liderzy innowacyjności to kraje, w których:
sumaryczny wskaźnik innowacyjności jset wyższy o 50% lub więcej od średniego poziomu dla krajów UE
sumaryczny wskaźnik innowacyjności jset wyższy o 20% lub więcej od średniego poziomu dla krajów UE
których sumaryczny wskaźnik innowacyjności znajduje się pomiędzy 50% a 90% średniego wskaźnika dla krajów UE
sumaryczny wskaźnik innowacyjności kształtuje się w granicach od mniej niż 20% powyżej do więcej niż 10% poniżej średniej unijnej
sumaryczny wskaźnik innowacyjności jset wyższy o 50% lub więcej od średniego poziomu dla krajów UE
sumaryczny wskaźnik innowacyjności jset wyższy o 20% lub więcej od średniego poziomu dla krajów UE
Średnia ważona stawka celna (the trade-weighted average tariff) jest tym wyższa dla danego kraju:
im wyższy jest import do tego kraju towarów należących do kategorii objętych wysokimi cłami
im wyższy jest import do tego kraju towarów należących do kategorii objętych niskimi cłami
im więcej kategorii towarów w imporcie do tego kraju jest objętych stawkami zerowymi
im więcej kategorii towarów w imporcie do tego kraju jest objętych cłami progibicyjnymi uniemożliwiającymi ich import
im więcej kategorii towarów w imporcie do tego kraju jest objętych stawkami zerowymi
Do barier wejścia na rynek zagraniczny można zaliczyć:
efekty skali produkcji
wizerunek marki
cła i inne opłaty importowe
potrzeby kapitałowe
cła i inne opłaty importowe
potrzeby kapitałowe
Czynniki wzrostu siły przetargowej dosawców:
względnie duży stopień koncentracji sketora nabywcy w porównianu do sektora dostawców
możliwość integracji dostawcy w przód
nabywane od dostawcy produkty nie mają substytutów
wysoki koszt zmiany dostawcy
możliwość integracji dostawcy w przód
wysoki koszt zmiany dostawcy
Względny udział przedsiębiorstwa w rynku wynosi 0,7. Oznacza to, iż:
przedsiębiorstwo jest liderem na rynku
sprzedaż przedsiębiorstwa jest o 30% niższa od sprzedaży największego konkurenta
udział przedsiębiorstwa w całkowitej sprzedaży na rynku wynosi 70%
sprzedaż przedsiębiorstwa stanowi 70% sprzedaży największego konkurenta
sprzedaż przedsiębiorstwa stanowi 70% sprzedaży największego konkurenta
Wzrost bezwzględnego udziału firmy w rynku w ujęciu wartościowym może być wynikiem:
wzrostu cen produktów firmy przy niezmienionym wolumenie ich sprzedaży
wzrostu całkowitej wartości sprzedaży na rynku wyższego niż wzrost wartości sprzedaży firmy
wzrostu wolumenu sprzedaży produktów firmy przy niezmienionym poziomie ich cen
wzrostu zarówno wolumenu sprzedaży, jak i cen uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo
wzrostu cen produktów firmy przy niezmienionym wolumenie ich sprzedaży
wzrostu zarówno wolumenu sprzedaży, jak i cen uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo
Wskaźnik koncentracji CR 4 wynosi 60%. Oznacza to, że:
cztery największe przedsiębiorstwa mają w sumie 60% udziału w rynku
cztery największe przedsiębiorstwa mają w sumie 40% udzialu, a pozostałe - 60%
udział największego przedsiębiorstwa w rynku wynosi 60%
suma kwadratów udziałów wszystkich przedsiębiorstw na rynku wynosi 6000
cztery największe przedsiębiorstwa mają w sumie 60% udziału w rynku
Wskaźnik Herfindahla - Hirschmana ustala się jako:
sumę kwadratów udziałów wszystkich przedsiębiorstw na rynku
sumęudziałów 4 największych przedsiębiorstw na rynku
sumę kwadratów udziałów 4 największych przedsiębiorstw na rynku
sumę udziałów 5 największych przedsiębiorstw na rynku
sumę kwadratów udziałów wszystkich przedsiębiorstw na rynku
Wskaźnik Herfindahla - Hirschmana o wartości bliskiej 0 wskazuje na:
sytuację zbliżoną do konkurencji doskonałej
duży stopień rozdrobnienia rynku
duży stopień koncentracji rynku
rynek zdominowany przez jednego gracza (prawie monopol)
sytuację zbliżoną do konkurencji doskonałej
Rynek, dla którego wskaźnik HHI (nieunormowany) wynosi pomiędzy 1000 a 1800 uznawany jest za rynek:
umiarkowanie skoncentrowany
nieskoncentrowany
wysoce skoncentrowany o dużym zagrożeniu dalszego umacniania siły rynkowej połączonych firm
wysoce skoncentrowany
umiarkowanie skoncentrowany
Czynniki wpływające na popyt na surowce to:
faza koniunktury
środki polityki gospodarczej
zmiany technologiczne
wydarzenia polityczne
faza koniunktury
środki polityki gospodarczej
zmiany technologiczne
wydarzenia polityczne
Podstawową jednostkę konsumującą w przypadku rynku mebli biurowych stanowi:
gospodarstwo domowe
przedsiębiorstwo
liczba ludności w kraju
tartak
przedsiębiorstwo
Popyt efektywny to popyt określony przez:
potrzeby ujawnione na rynku i mające pokrycie w funduszu nabywczym przy uwzględnieniu istniejącego poziomu cen towarów i usług
potrzeby ujawnione na rynku
potrzeby możliwe do zaspokojenia przy danym poziomie podaży krajowej
potrzeby poparte odpowiednim funduszem nabywczym
potrzeby ujawnione na rynku i mające pokrycie w funduszu nabywczym przy uwzględnieniu istniejącego poziomu cen towarów i usług
potrzeby ujawnione na rynku
potrzeby poparte odpowiednim funduszem nabywczym
Wzór Q=Nxs (N-populacja, S-wskaźnik spożycia na 1 mieszkańca) najlepiej wyraża pojemność rynku na:
usług
artykuły powszechnego spożycia
towary służące do zaspokajania potrzeb określonej grupy konsumentów, np. studentów, dzieci
towary, których spożycie jest zróżnicowane ze względu na wiek, płeć itp.
artykuły powszechnego spożycia

Powiązane tematy

#ARZ

Inne tryby