Fiszki

Dyplomacja WOS

Test w formie fiszek Test przygotowujący do matury z WOSu. Zawiera pytania z dyplomacji międzynarodowej.
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 3656 razy
Przewodniczącym Komitetu do Spraw Europejskich jest:
minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Minister Spraw Zagranicznych
Prezes Rady Ministrów
minister właściwy ze względu na przedmiot posiedzenia Komitetu
minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Minister Spraw Zagranicznych
Prezes Rady Ministrów
minister właściwy ze względu na przedmiot posiedzenia Komitetu
Posiedzeniom COREPER-u przewodniczy:
przedstawiciel wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie do Spraw Ogólnych
przedstawiciel tria prezydencji
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie UE
przedstawiciel wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie do Spraw Ogólnych
przedstawiciel tria prezydencji
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie UE
Zgodnie z Konstytucją RP, politykę zagraniczną Polski prowadzi
Minister Spraw Zagranicznych
Rada Ministrów
Każdy minister indywidualnie, w zakresie swojej kompetencji
Prezydent
Minister Spraw Zagranicznych
Rada Ministrów
Każdy minister indywidualnie, w zakresie swojej kompetencji
Prezydent
Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga:
podpisania Prezesa Rady Ministrów oraz właściwego ministra
podpisania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP.
podpisania przez Prezydenta RP.
zatwierdzenia przez Radę Ministrów.
podpisania Prezesa Rady Ministrów oraz właściwego ministra
podpisania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP.
podpisania przez Prezydenta RP.
zatwierdzenia przez Radę Ministrów.
Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów pełnomocnictwa do podpisania umowy międzynarodowej nie potrzebuje:
Minister Spraw Zagranicznych
Przewodniczący Parlamentu
Minister Spraw Zagranicznych
minister kierujący działem administracji rządowej, właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa
Minister Spraw Zagranicznych
Przewodniczący Parlamentu
Minister Spraw Zagranicznych
minister kierujący działem administracji rządowej, właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa
Wg większości danych statystycznych w 2010 roku Chiny stały się drugą gospodarka świata wyprzedzając pod względem PKB:
Indie
W jakiej prowincji stacjonują polskie wojska w ramach misji ISAF w Afganistanie:
Ghazni
Promocja historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej za granicą to podstawowe zadanie statutowe:
Instytutu Adama Mickiewicza
Pojęcie „urząd konsularny” oznacza:
każdy konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat lub agencjękonsularną,
Kto powołuje konsulów honorowych:
właściwy kierownik przedstawicielstwa dyplomatycznego
Kto posiada uprawnienia do nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wojewoda
Prezydent RP
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wojewoda
Prezydent RP
Minister Spraw Zagranicznych
W którym przedziale liczbowym mieści się aktualnie liczba Komisarzy UE :
między 25 a 30
między 12 a 15
między 5 a 10
między 18 a 23
między 25 a 30
między 12 a 15
między 5 a 10
między 18 a 23
Czego dotyczy porozumienie z Monterrey:
finansowania rozwoju gospodarczego i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego
utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C oraz zredukowania światowych emisji o przynajmniej 50 % do 2050 roku
oddłużenia najbiedniejszych krajów
zdynamizowania rozwoju poprzez reformy rynkowe i szerokie otwarcie gospodarki na globalne przepływy
finansowania rozwoju gospodarczego i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego
utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C oraz zredukowania światowych emisji o przynajmniej 50 % do 2050 roku
oddłużenia najbiedniejszych krajów
zdynamizowania rozwoju poprzez reformy rynkowe i szerokie otwarcie gospodarki na globalne przepływy
„Wymiar ludzki” OBWE obejmuje m.in.:
zabiegi na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku kultury judeo-chrześcijańskiej w państwach rozwijających się;
promocję demokracji, praw człowieka i rządów prawa na obszarze OBWE;
promocję demokracji i rządów prawa w Azji Środkowej i Południowo – Wschodniej;
przestrzeganie konwencji genewskich i innych zasad prawa humanitarnego na obszarze OBWE i państw partnerskich.
zabiegi na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku kultury judeo-chrześcijańskiej w państwach rozwijających się;
promocję demokracji, praw człowieka i rządów prawa na obszarze OBWE;
promocję demokracji i rządów prawa w Azji Środkowej i Południowo – Wschodniej;
przestrzeganie konwencji genewskich i innych zasad prawa humanitarnego na obszarze OBWE i państw partnerskich.
Aktualny rząd w Republiki Federalnej Niemiec tworzy koalicja:
„Tzw. koalicja Jamajka” (CDU, CSU, FDP, Sojusz 90/Zieloni)
Chadecko-liberalna (CDU, CSU, FDP)
„Wielka koalicja” (CDU, CSU, SPD)
Socjal-liberalna (SPD, FDP)
„Tzw. koalicja Jamajka” (CDU, CSU, FDP, Sojusz 90/Zieloni)
Chadecko-liberalna (CDU, CSU, FDP)
„Wielka koalicja” (CDU, CSU, SPD)
Socjal-liberalna (SPD, FDP)