Fiszki

Audyt i rewizja finansowa WSZIB

Test w formie fiszek WSZiB
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3232 razy
Rewizja sprawozdań finansowych to:
sporządzić i przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Sporządzić i przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego, a także wydać przez biegłego rewidenta opinię i raport
Żadna z odpowiedzi nie jest właściwa
Przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego, a także wydanie przez biegłego rewidenta opinii i raportu
Sporządzić i przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego, a także wydać przez biegłego rewidenta opinię i raport
Rewizja finansowa realizuje następujące funkcje:
kontrolną, informacyjną, uwierzytelniającą
istotną uwierzytelniającą, kontrolną
żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna
Sprawozdawczą, kontrolną, informacyjną
kontrolną, informacyjną, uwierzytelniającą
Do nieobowiązkowych elementów sprawozdania finansowego zalicza się (sporządzają je podmioty badane przez biegłego rewidenta):
żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa
bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
informacja dodatkowa, sprawozdanie z działalności zarządu, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z działalności zarządu
rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z działalności zarządu
Dokument "Zielona księga - Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu" została opublikowana przez Komisję Europejską jako:
podstawa do dyskusji o roli biegłych rewidentów w dobie globalizacji
podstawa do dystrybucji o świadczeniu usług audytorskich i roli biegłych rewidentów w dobie globalizacji
żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa
podstawa do dystrybucji o świadczeniu usług audytorskich i roli biegłych rewidentów w dobie globalizacji
Rodzaje opinii:
opinie bez zastrzeżeń, opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem, opinia z zastrzeżeniem, opinia z zastrzeżeniem i uzupełniającym objaśnieniem, opinia negatywna, odstępstwo od badania
opinia bez zastrzeżeń, opinia sporna, opinia z zastrzeżeniem, opinia z zastrzeżeniem i uzupełniającym objaśnieniem, opinia negatywna, odstępstwo od badania
opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem, opinia z zastrzeżeniem, opinia z zastrzeżeniem i uzupełniającym objaśnieniem, odstepstwo od badania
Opinia bez zastrzeżeń, opinnia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem, opinia z zastrzeżeniem, opinia sporna, odstępstwo od badania
opinie bez zastrzeżeń, opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem, opinia z zastrzeżeniem, opinia z zastrzeżeniem i uzupełniającym objaśnieniem, opinia negatywna, odstępstwo od badania
Jaki z przedstawionych elementów nie występuje w raporcie badania sprawozdania przez biegłego rewidenta:
analiza sprawozdań finansowych w formie obliczenia wskaźników finansowych wraz z interpretacją
odstępstwo od badania - związane jest z rozwiązywaniem umowy, gdyż biegły rewident nie jest w stanie otrzymać wystarczających informacji by mógł wyrazić prawdziwą
charakterystyka biegłego rewidenta
ocena prawidłowości systemu księgowania
odstępstwo od badania - związane jest z rozwiązywaniem umowy, gdyż biegły rewident nie jest w stanie otrzymać wystarczających informacji by mógł wyrazić prawdziwą
Przez środki trwałe w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (...) rozumie się:
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użytecznosci dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych
żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych
Amortyzacja jest to:
skumulowana i korygująca wartość dotycząca środków trwałych wykazanych w bilansie, z ich wartości brutto (wartości początkowej) do wartości netto
wartość odpisywana w koszty w poszczególnych okresach obrachunkowych
skumulowana wartość, korygująca wartość środków trwałych wykazywanych w bilansie z ich wartości brutto (wartość początkowa) do wartości netto
wartość odpisywana w koszty w poszczególnych okresach obrachunkowych
Przedsięwzięcie inwestycyjne to:
inwestycja złożona, skłądająca się z inwestycji podstawowej oraz inwestycji towarzyszącej
zadanie złożonem składające się z inwestycji podstawowej oraz samodzielnej
możliwa do wydzielenia cześć zadania inwestycyjnego
inwestycja złożona, skłądająca się z inwestycji podstawowej oraz inwestycji towarzyszącej
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pochodzące z inwestycji wycenia się:
w przypadku nabycia - w cenie nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
w przypadku nabycia - w cenie nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
w przypadku nabycia - w cenie nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie:
to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałej wartości niematerialnej i prawne oraz nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostki, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści
to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów, dywident (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej
to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego
to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego
inwentaryzacja to:
szereg czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku oraz aktywów i pasywów jednostki na określony moment (dzień) i porównywanie tego stanu ze stanem ewidencyjnym (księgowym)
szereg czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych ) oraz pasywów na określony moment (dzień i porównanie tego satnu ze stanem ewidencyjnym (księgowym)
szereg czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony moment (dzień) i porównanie tego stanu ze stanem ewidencyjnym (księgowym)
szereg czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony moment (dzień) i porównanie tego stanu ze stanem ewidencyjnym (księgowym)

Powiązane tematy

Inne tryby