Fiszki

Anatomia egzamin 2017

Test w formie fiszek do nauki
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 2827 razy
Tętno na kończynie dolnej wyczuwamy na:
A. fibularis
A. tibialis anterior
A. tibialis posterior
A. dorsalis pedis
A. iliaca externa
A. tibialis posterior
A. dorsalis pedis
Klasyczne zdjęcie RTG PA zawiera:
oesophagus
trachea
ventriculus sinister
atrium sinistrum
vena cava superior
trachea
ventriculus sinister
atrium sinistrum
Cupula pleurae:
pokrywa szczyt płuca
jest częścią pleura parietalis
od przodu i boku sąsiaduje z plexus cervicalis
mocowane przez mesopneumonium
od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
pokrywa szczyt płuca
jest częścią pleura parietalis
od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. sacrotuberale
lig. ischiofemorale
lig. iliofemorale
lig. pubofemorale
lig. arcuatum pubis
lig. sacrotuberale
N. facialis:
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideum
unerwia m. stapedius
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
oddaje chorda tympani
tworzy ganglion geniculi
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideum
unerwia m. stapedius
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
oddaje chorda tympani
tworzy ganglion geniculi
Bronchus prinicipalis dexter:
leży przed łukiem aorty
oddaje bronchus eparterialis
krzyżuje się u góry z v. azygos
jest dłuższy od bronchus principalis sinister
ma większą średnicę niż bronchus principalis sinister
oddaje bronchus eparterialis
krzyżuje się u góry z v. azygos
ma większą średnicę niż bronchus principalis sinister
W sznurze bocznym przebiegają:
fasciculus septomarginalis
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
tractus spinotectalis
tractus spinocervicalis
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
tractus spinotectalis
tractus spinocervicalis
Uszkodzenie móżdżku może spowodować:
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
afazję
hemiparezę lub hemipiegię
drżenie zamiarowe
mowę skandowaną
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
drżenie zamiarowe
mowę skandowaną
A. carotis communis:
jest unerwiona przez n. glossopharyngeus i n. vagus
lewa odchodzi bezpośrednio z arcus aortae
prawa odchodzi od tuncus brachiocephalicus
od przodu sąsiaduje z truncus sympaticus
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej krtani sinus caroticus
jest unerwiona przez n. glossopharyngeus i n. vagus
lewa odchodzi bezpośrednio z arcus aortae
prawa odchodzi od tuncus brachiocephalicus
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej krtani sinus caroticus
Ograniczenia trigonum cisticum:
od góry splen
od góry hepar
od przodu a. hepatica propria
od prawej strony ductus cysticus
od lewej strony ductus hepaticus communis
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
od lewej strony ductus hepaticus communis
Miejsca osłuchiwania zastawek:
valva trunci pulmonalis - linea sternalis dextra, spatium intercostalis II
pokrywają się z rzutami zastawek na klatkę piersiową
valva bicuspidalis - linea sternalis dextra, spatium intercostalis V
valva aortae - linea sternalis sinistra, spatium intercostalis II
valva tricuspidalis - w miejscu rzutu apex cordis
U pacjenta stwierdzono stabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu:
abducens i trochlearis
trochlearis
opthalmicus
ganglion cervicale superius
oculomotorius
oculomotorius
Określ prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki:
processus mastoideus ograniczają foramen magnum
canalis n. hypoglossi uchodzi z przodu od condylus occipitalis
ala vomeris łączy się z podniebieniem kostnym
otwór żyły szyjnej wewnętrznej znajduje się do tyłu od canalis caroticus
tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
canalis n. hypoglossi uchodzi z przodu od condylus occipitalis
tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
Do grupy bocznej m. przedramienia zaliczamy:
m. extensor carpi ulnaris
m. coracobrachialis
m. flexor carpi radialis
m. pronator teres
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis longus
Do grupy przyśrodkowej m. uda zaliczamy:
m. vastus medialis
m. pectineus
m. adductor longus
m. adductor magnus
m. gracillis
m. pectineus
m. adductor longus
m. adductor magnus
m. gracillis

Powiązane tematy

Inne tryby