Fiszki

Bankowość 2

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 2591 razy
Korekta aktywów w rpp jest wykazywana:
b) zawsze ze znakiem minus
c) ze znakiem przeciwnym do zmiany wartości składnika aktywów
a) ze znakiem plus
c) ze znakiem przeciwnym do zmiany wartości składnika aktywów
Korekty pasywów w rpp są ujmowane ze znakiem:
a) przeciwnym
b) takim jak wynika z ich zmiany
c) ze znakiem dodatnim
b) takim jak wynika z ich zmiany
Do rzeczowych aktywów trwałych obrotowych stosuje się przy wycenie bilansowej:
c) cenę nabycia lub koszt wytworzenia
a) cenę sprzedaży netto
b) cenę nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od ceny sprzedaży netto
c) cenę nabycia lub koszt wytworzenia
Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek powyżej 3 miesięcy w rachunku przepływów to:
c) segment działalności operacyjnej
a) segment działalności inwestycyjnej
b) segment działalności finansowej
a) segment działalności inwestycyjnej
Otrzymane odsetki z tytułu nieterminowej spłaty należności od odbiorców:
b) są PPO
a) nie wypływają na rachunek zysków i strat
c) są PF
c) są PF
Według "u o r" do wyceny wartości niematerialnych metoda wyceny bilansowej w cenach rynkowych:
c) nie jest dozwolona
b) zależy od wyboru podmiotu
a) jest dozwolona
c) nie jest dozwolona
Ustalając wartość bilansową ŚT uzwględniamy ich dotychczasowe zużycie zgodnie z zasadą:
c) zasady ostrożnej wyceny
a) przewagi treści nad formą
b) memoriału
c) zasady ostrożnej wyceny
Sprawozdanie finansowe wg "u o r" dla podmiotów podlegających badaniu biegłych rewidentów obejmuje:
c) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
a) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, RZIS
b) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową,sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym
c) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
Koszt budowy ŚT we własnym zakresie wyniósł 50 000. Koszt kredytu zaciągniętego w celu jego sfinansowania wyniósł 5000. Odsetki z tytułu lokaty wolnych środków z tego kredytu wyniosły 1000. Wartość początkowa tego ŚT w budowie wynosi: (wątpliwości)
c) 56 000
b) 54 000
a) 55 000
b) 54 000
Dodatnia wartość firmy na moment przyjęcia 50 000. Wartość bilansowa w 1-ym okresie sprawozdawczym wynosi:
b) 30 000
c) 50 000
a) 40 000
a) 40 000
Dewizy to w rachunkowości:
a) papiery wartościowe pełniące funkcję środka płatniczego wystawione w walutach obcych
c) znaki pieniężne będące zagranicznym środkiem płatności
b) znaki pieniężne będące poza krajem środkiem płatniczym
a) papiery wartościowe pełniące funkcję środka płatniczego wystawione w walutach obcych
Odsetki od udzielonych kredytów w rachunku przepływów pieniężnych są w segmencie działalności:
c) finansowej
a) operacyjnej
b) inwestycyjnej
b) inwestycyjnej
Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów obrotowych obciąża:
c) PKO
b) straty nadzwycznaje
a) KF
c) PKO
Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych:
b) polega na ujmowaniu podstawowych operacyjnych wydatków i wpływów
c) dotyczy wyłącznie działalności inwestycyjnej
a) polega m.in. na skorygowaniu wyniki finansowego o pozycje niepieniężne
a) polega m.in. na skorygowaniu wyniki finansowego o pozycje niepieniężne
Otrzymane darowizny to:
c) PPO
a) zyski nadzwyczajne
b) PF
c) PPO

Powiązane tematy

Inne tryby