Fiszki

A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Test w formie fiszek Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 3763 razy
Możliwość zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% dopuszcza
umowa cywilnoprawna - umowa zlecenie
umowa o pracę na okres próbny
umowa o pracę na czas nieokreślony
umowa o pracę na czas określony
umowa cywilnoprawna - umowa zlecenie
Adam Nowak jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ze stawką osobistego zaszeregowania 15 zł za godzinę pracy i pomną regulaminową wynoszącą 20%. Premia regulaminowa jest naliczana od wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany. W czerwcu normatywny czas pracy wynosi 160 godzin i tyle przepracował p. Nowak. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto w czerwcu?
3 200,00 zł
3 880,00 zł
2 880,00 zł
2 400,00 zł
2 880,00 zł
Pracownik — glazurnik, jest wynagradzany w systemie czasowo-akordowym. Jego wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, wynosi 1 800 złotych, ponadto otrzymuje dodatek akordowy 1 zł za każdy m2 położonej glazury. W czerwcu 2014 r. położył 450 m2 glazury (wszystkie zgodnie normą jakościową). W czerwcu normatywny czas pracy wynosił 160 godzin i tyle przepracował glazurnik. Wynagrodzenie brutto tego pracownika za czerwiec 2014 wyniosło:
450,00 zł
900,00 zł
2 050,00 zł
2 250,00 zł
2 250,00 zł
Pani Anna od dnia 21.06.2014 r. została zatrudniona na umowę o pracę w urzędzie skarbowym w podstawowym systemie czasu pracy, na palny etat z wynagrodzeniem brutto 3 200,00 z1 miesięcznie. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1530, takie są też godziny pracy pani Anny. Pani Anna przepracowała wszystkie dni pracy od 21.06.2014 r. do 30.06.2014 r. i nie pracowała: w godzinach nadliczbowych. Jaka kwota brutto zostanie naliczona pani Annie w liście plac za czerwiec 2014 r., jeżeli nominalny czas pracy w czerwcu wynosił 160 godzin, a od 21.06.2014 r. do 30.06.2014 r. przypadało 7 dni roboczych?
1 120,00 zł
3 000,00 zł
1 200,00 zł
1 520,00 zł
1 120,00 zł
Tabela przedstawia fragment listy płac. Która kwota z listy płac jest potrąceniem dobrowolnym uzależnionym od pracownika?
500,00 zł
466,14 zł
400,00 zł
800,00 zł
400,00 zł
Ile maksymalnie mogą wynosić potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pelity etat, dla którego wynagrodzenie netto kształtowało się następująco? Wynagrodzenie zasadnicze: 2900,00 zł, Wynagrodzenie urlopowe: 100,00 zł, Nagroda z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: 600,00 zł
2400,00 zł
1080,00 zł
720,00 zł
2160,00 zł
2400,00 zł
Ile wynosi podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym z przychodu uzyskanego z drugiej umowy zlecenia w kwocie 3 000,00 zł, zawartej w tym samym okresie, co pierwsza umowa zlecenia z innym zleceniodawcą, jeżeli zleceniobiorca nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tej umowyi mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów 20%?
600,00 zł
3 000,00 zł
2 400,00 zł
2 071,00 zł
2 400,00 zł
Pani Laura wykonała w maju 2014 r. na podstawie umowy o dzieli, wzór użytkowy i przeniosła prawo do tego wzoru na zamawiającego. Przysługiwały jej zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Z zamawiającym nie łączył ją stosunek pracy. Przychód z umowy wyniósł 4 000,00 zł. Pani Laura nie złożyła wniosku zamawiającemu o ograniczeniu zryczałtowanych kosztów. Ile wyniosła kwota podatku złożyła wniosku zamawiającemu o ograniczeniu zryczałtowanych kosztów. Ile wyniosła kwota podatku dochodowego od tej urnowy?
360,00 zł
720,00 zł
576,00 zł
260,00 zł
360,00 zł
Na podstawie przedstawionego fragmentu ustawy określ termin sporządzania deklaracji ZUS DRA za czerwiec 2014 r. przez jednostki budżetowe.
do 15.07.2014 r.
do 15.06.2014 r.
do 05.07.2014 r.
do 05.06.2014 r.
do 05.07.2014 r.
Osoba fizyczna rozpoczęła działalność 1 marca 2012 roku i była uprawniona do ulgowej podstawy z kodem tytułu ubezpieczeń 0570 00 (30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) do 28.02.2014 roku. Od I marca 2014 r. paeszła na podstawę 60% wysokości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym roku (pełna podstawa) z kodem tytułu ubezpieczeń 0510 00. Działalność gospodarcza jest jej jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Które czynności należy wykonać w momencie zmiany wysokości podstawy w marcu 2014 roku?
Osoba prowadząca działalność gospodarczą wyrejestrowuje się z ubezpieczeń społecznych z dniem 01.03.2014 r. z kodu tytułu ubezpieczeń 0570 00 na druku ZUS ZWUA i zgłasza się od 01.03.2014 r. na druku ZUS ZUA z kodem 0510 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Urzędu zmienia wysokość podstawy do ubezpieczeń spolecznych
Osoba prowadząca działalność gospodarczą wyrejestrowuje się z ubezpieczeń społecznych z dniem 01.03.2014 r. z kodu tytułu ubezpieczeń 0570 00 na druku ZUS ZUA i zgłasza się od 01.03.2014 r. na druku ZUS ZZA z kodem 0510 00
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiadamia na piśmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Osoba prowadząca działalność gospodarczą wyrejestrowuje się z ubezpieczeń społecznych z dniem 01.03.2014 r. z kodu tytułu ubezpieczeń 0570 00 na druku ZUS ZWUA i zgłasza się od 01.03.2014 r. na druku ZUS ZUA z kodem 0510 00
Pan Adam rozpoczął pracę na podstawie umowy o pracę 01.06.2013 r. tj. w sobotę. Pracodawca anioł obowiązek zgłosić tego pracownika do ubezpieczeń społecznych najpóźniej do dnia:
01.07.2013 r. (poniedziałek)
11.06.2013 r. (wtorek)
10.06.2013 r. (poniedziałek)
08.06.2013 r. (sobota)
08.06.2013 r. (sobota)
Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8%. Oblicz wysokość należnej składki rentowej za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę za styczeń 2014 od następujących składników wynagrodzenia:
224,00 zł
320,00 zł
240,00 zł
280,00 zł
240,00 zł
Księgowa spółki z o.o. sporządziła imienną listę plac pracownika produkcji zapisując m.in. następujące kwoty. Podstawą wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego jest kwota:
3000,00 zł
2355,72 zł
2588,00 zł
2767,00 zł
2588,00 zł
Pani Maria przebywała na zwolnieniu lekarskim od 01.06.2013 r. do 08.06.2013 r. z powodu wypadku w pracy. W 2013 roku pani Maria przebywała już na zwolnieniu lekarskim łącznie 45 dni. Spełnia wszystkie warunki do otrzymania świadczenia. Jej przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosiło 3 000,00zł. Którą kwotę zasiłku chorobowego naliczono pani Marii za czerwiec 2013 r.?
640,00 zł
1 000,00 zł
800,00 zł
690,32 zł
800,00 zł
Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, wynagrodzenie/zasiłek z tytułu ubezpieczenia chorobowego za czas niezdolności do pracy NIE PRZYSŁUGUJE za okres pierwszych
10 dni
20 dni
3 dni
5 dni
5 dni

Powiązane tematy

#a64 #testkompetencjizawodowych

Inne tryby