Fiszki

bejdżpi

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1013 razy
Wymień 2 zalecenia główne i wybrane dwa zalecenia pomocnicze.
Główne: - Co kilka minut należy spojrzeć w dal, - Całe stopy powinny przylegać do podłogi,
Poboczne: -Wentylacja - dobra cyrkulacja powietrza -Prawidłowa postawa - Trzymaj dłonie, nadgarstki i przedramiona równo, w jednej linii i mniej więcej równolegle do podłoża
Główne: - Co kilka minut należy spojrzeć w dal, - Całe stopy powinny przylegać do podłogi,
Poboczne: -Wentylacja - dobra cyrkulacja powietrza -Prawidłowa postawa - Trzymaj dłonie, nadgarstki i przedramiona równo, w jednej linii i mniej więcej równolegle do podłoża
Wymień i opisz dwa nurty ergonomii
ergonomia koncepcyjna - jest to wprowadzenie zasad ergonomii już w trakcie formułowania założeń i projektowania systemów
ergonomia korekcyjna - zajmuje się korektą warunków pracy na drodze modernizacji istniejących oraz pracujących już maszyn i urządzeń, a także wprowadzeniem elementów zabezpieczających ludzi przed niekorzystnym wpływem środowiska pracy
ergonomia koncepcyjna - jest to wprowadzenie zasad ergonomii już w trakcie formułowania założeń i projektowania systemów
ergonomia korekcyjna - zajmuje się korektą warunków pracy na drodze modernizacji istniejących oraz pracujących już maszyn i urządzeń, a także wprowadzeniem elementów zabezpieczających ludzi przed niekorzystnym wpływem środowiska pracy
Wymień wybrane 3 korzyści wysokiej jakości ergonomicznej
lepsze wykorzystanie czasu pracy,
lepsza i wydajniejsza praca,
zmniejszenie biologicznych kosztów pracy,
lepsze wykorzystanie czasu pracy,
lepsza i wydajniejsza praca,
zmniejszenie biologicznych kosztów pracy,
Wymień rodzaje strat spowodowanych niską jakością ergonomiczną
Straty moralne - brak poczucia podmiotowości przez pracownika, wzrost bierności, apatii
Straty ekonomiczne pośrednie - duża rotacja/płynność pracowników (kadr) w przedsiębiorstwie, niszczenie materiałów
Straty ekonomiczne bezpośrednie - mała produkcja i wydajność pracownika w ciągu dnia (można to policzyć)
Straty moralne - brak poczucia podmiotowości przez pracownika, wzrost bierności, apatii
Straty ekonomiczne pośrednie - duża rotacja/płynność pracowników (kadr) w przedsiębiorstwie, niszczenie materiałów
Straty ekonomiczne bezpośrednie - mała produkcja i wydajność pracownika w ciągu dnia (można to policzyć)
Wymień po 3 wybrane pozytywne i negatywne ergonomiczne sposoby usprawniania procesu pracy
Negatywny - stosowanie regularnych zmian prostych czynności celem wzbogacenia pracy
Pozytywny - okazywać iż dostrzegamy wydajną pracę pracownika
Negatywne - usuwanie najtrudniejszych zadań w pracy, ponieważ te z reguły są najciekawsze
Pozytywny - zachęcenia do ponoszenia odpowiedzialności własnej pracy poprzez usuwanie nadzoru na niższych szczeblach pracy
Pozytywny - zachęcać do osiągnięć i poczucia spójności pracy
Negatywny - dodawać nowych zadań do aktualnie wykonywanego fragmentarycznego zadania celem podniesienia jego ważnosći
Negatywny - stosowanie regularnych zmian prostych czynności celem wzbogacenia pracy
Pozytywny - okazywać iż dostrzegamy wydajną pracę pracownika
Negatywne - usuwanie najtrudniejszych zadań w pracy, ponieważ te z reguły są najciekawsze
Pozytywny - zachęcenia do ponoszenia odpowiedzialności własnej pracy poprzez usuwanie nadzoru na niższych szczeblach pracy
Pozytywny - zachęcać do osiągnięć i poczucia spójności pracy
Negatywny - dodawać nowych zadań do aktualnie wykonywanego fragmentarycznego zadania celem podniesienia jego ważnosći
Wymień wybrane 3 techniki organizatorskie wzbogacenia pracy i opisz jedną z nich
wymienność stanowisk pracy (job switching)
rozszerzanie pracy (job enlargement)
wzbogacenie pracy (job enrichment)
wymienność stanowisk pracy (job switching)
rozszerzanie pracy (job enlargement)
wzbogacenie pracy (job enrichment)
Zadania ergonomii warunków pracy i wyrobów
Wyroby: dostosowanie obiektów technicznych do wymiarów i kształtów człowieka, eliminowanie negatywnego wpływu wyrobu na warunki środowiska człowieka
Warunków pracy: Wykonywanie pomiarów oraz określenie dopuszczalnych wartości (norm, intensywności czynników tworzących fizyczne, chemiczne i biologiczne środowisko pracy)
Wyroby: dostosowanie obiektów technicznych do wymiarów i kształtów człowieka, eliminowanie negatywnego wpływu wyrobu na warunki środowiska człowieka
Warunków pracy: Wykonywanie pomiarów oraz określenie dopuszczalnych wartości (norm, intensywności czynników tworzących fizyczne, chemiczne i biologiczne środowisko pracy)
Wymień wybrane 4 elementy środowiska pracy oddziałujące na wnętrze człowieka
grawitacja
atmosfera
mikroklimat
promieniowanie
grawitacja
atmosfera
mikroklimat
promieniowanie
Przewaga maszyny nad człowiekiem i odwrotnie (lista Fittsa) - po 3 wybrane przykłady
wykrywanie słabych sygnałów, wzrokowych, dźwiękowych
wielkość dysponowanej siły, mocy i ich stabilności,
Maszyna &rt; człowiek
odbiór, interpretacja i scalanie informacji cząstkowej oraz uzupełnienie brakujących informacji
wykrywanie szumów, sygnałów przypadkowych
ta sama precyzja w wykonywaniu długotrwałych czynności
Człowiek &rt; maszyna
szybkość działania
wykrywanie słabych sygnałów, wzrokowych, dźwiękowych
wielkość dysponowanej siły, mocy i ich stabilności,
Maszyna &rt; człowiek
odbiór, interpretacja i scalanie informacji cząstkowej oraz uzupełnienie brakujących informacji
wykrywanie szumów, sygnałów przypadkowych
ta sama precyzja w wykonywaniu długotrwałych czynności
Człowiek &rt; maszyna
szybkość działania
Różnica między między ergonomią a bhp
o ile bhp stawia sobie za cel stwarzanie warunków pracy o minimalnym dopuszczalnym stopniu zagrożenia, o tyle ergonomia dąży do rozwiązań optymalnych, a więc gwarantujących nie tylko bezpieczeństwo pracy, ale ponadto sprzyjających komfortowi pracy, zadowoleniu i realizacji.
o ile bhp stawia sobie za cel stwarzanie warunków pracy o minimalnym dopuszczalnym stopniu zagrożenia, o tyle ergonomia dąży do rozwiązań optymalnych, a więc gwarantujących nie tylko bezpieczeństwo pracy, ale ponadto sprzyjających komfortowi pracy, zadowoleniu i realizacji.
Podaj definicję i po 2 przykład receptora i efektora
receptor - narząd lub czesc ciala czlowieka za pomocą którego odbieramy bodźce, np. uszy, oczy
efektor - narząd lub czesc ciala czlowieka za pomocą którego sterujemy maszyną
receptor - narząd lub czesc ciala czlowieka za pomocą którego odbieramy bodźce, np. uszy, oczy
efektor - narząd lub czesc ciala czlowieka za pomocą którego sterujemy maszyną
Definicja monotonii i monotypii
•Monotypia – powtarzanie tych samych ruchów roboczych
•Monotonia – wykonywanie tych samych czynności w tym samym otoczeniu
•Monotypia – powtarzanie tych samych ruchów roboczych
•Monotonia – wykonywanie tych samych czynności w tym samym otoczeniu
Definicja i cele audytu bezpieczeństwa
Audit bezpieczeństwa - oznacza procedury badania i oceny stosowanych w zakładzie sposobów przygotowywania, podejmowania i realizowania decyzji dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Cele: identyfikowania wszystkich występujących w zakładzie zagrożeń utrzymywania zagrożeń w stanie kontrolowanym stymulowanie bezpiecznego postępowania
Audit bezpieczeństwa - oznacza procedury badania i oceny stosowanych w zakładzie sposobów przygotowywania, podejmowania i realizowania decyzji dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Cele: identyfikowania wszystkich występujących w zakładzie zagrożeń utrzymywania zagrożeń w stanie kontrolowanym stymulowanie bezpiecznego postępowania
Podaj nazwy kwestionariuszy
Lista pytań sprawdzających: pierwsza lista zawiera pytania o odpowiedziach dwuwartościowych typu: „tak, „nie”. Druga lista złożona jest z pytań o odpowiedziach wielowariantowych. Często pytania są formułowane w sposób umożliwiający przedstawienie odpowiedzi za pomocą liczb.
Lista kontrolna BHP stosowana w przypadku przeprowadzenia przeglądu stanu bezpieczeństwa
Lista sprawdzająca system motywacyjny zakładu, lista sprawdzająca efektywność zarządzania bezpieczeństwem.
Lista pytań sprawdzających: pierwsza lista zawiera pytania o odpowiedziach dwuwartościowych typu: „tak, „nie”. Druga lista złożona jest z pytań o odpowiedziach wielowariantowych. Często pytania są formułowane w sposób umożliwiający przedstawienie odpowiedzi za pomocą liczb.
Lista kontrolna BHP stosowana w przypadku przeprowadzenia przeglądu stanu bezpieczeństwa
Lista sprawdzająca system motywacyjny zakładu, lista sprawdzająca efektywność zarządzania bezpieczeństwem.
Wzorcowy skład osobowy zespołu
prezes spółki, jako organizator audytu dyrektor zakładu - ale innego niż kontrolowany, specjalista ds.BHP, naczelny inżynier, specjalista ds. utrzymania ruchu - z innego zakładu inne osoby według uznania
prezes spółki, jako organizator audytu dyrektor zakładu - ale innego niż kontrolowany, specjalista ds.BHP, naczelny inżynier, specjalista ds. utrzymania ruchu - z innego zakładu inne osoby według uznania
Elementy składowe raportu
mocne strony zarządzania bezpieczeństwem, stwierdzone braki w zarządzaniu bezpieczeństwem, cele doraźne do natychmiastowej realizacji, cele średnio-długoterminowe, proponowany sposób monitorowania
mocne strony zarządzania bezpieczeństwem, stwierdzone braki w zarządzaniu bezpieczeństwem, cele doraźne do natychmiastowej realizacji, cele średnio-długoterminowe, proponowany sposób monitorowania

Powiązane tematy

Inne tryby