Fiszki: MSR

Strona 1

Do użytkowników sprawozdań finansowych należą:
Pokaż odpowiedź
Która z cech sprawozdania finansowego jest prawdziwa
Pokaż odpowiedź
Co wchodzi w skład zasady wyceny
Pokaż odpowiedź
Czego dotyczą ograniczenia przydatności i wiarygodności informacji w sprawozdaniu finansowym
Pokaż odpowiedź
Czego dotyczy materialna polityka bilansowa
Pokaż odpowiedź
Do celów polityki przedsiębiorstwa nie należy
Pokaż odpowiedź
Które z poniższych dotyczą dotyczą działalności inwestycyjnej
Pokaż odpowiedź
Które stwierdzenia są fałszywe w odniesieniu do koncepcji zachowania kapitału?
Pokaż odpowiedź
Które twierdzenie NIE jest wyraźnie bądź pośrednio zawarte w sprawozdaniach finansowych
Pokaż odpowiedź
Nie istnieje zasada wyceny
Pokaż odpowiedź
Działalność finansowa to
Pokaż odpowiedź
Która z metod jest metodą sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Pokaż odpowiedź
Na czym polegają korekty
Pokaż odpowiedź
W przypadku instytucji finansowej zapłacone odsetki i otrzymane dywidendy zalicza się do
Pokaż odpowiedź
Gdzie należy ujawnić przepływy środków pieniężnych z tytułu podatku dochodowego
Pokaż odpowiedź
Twierdzenie wyraźnie bądź pośrednio zawarte w sprawozdaniach finansowych oznaczone skrótem PIWKO to
Pokaż odpowiedź
Kto nie musi stosować MSSF
Pokaż odpowiedź
Skrót MSSF w języku angielskim oznacza
Pokaż odpowiedź
Zaletami MSSF są
Pokaż odpowiedź
Gdzie przenosimy nadwyżkę
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: