Fiszki

A22: Prowadzenie działalności handlowej

Test w formie fiszek Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2710 razy
Oblicz cenę brutto sprzedaży towaru opodatkowanego stawką podatku VAT 23%, jeżeli cena zakupu netto wynosi 70,00 zł, a przedsiębiorstwo handlowe stosuje 30% marżę liczoną od ceny zakupu netto.
123,00 zł
86,10 zł
111,93 zł
91,00 zł
111,93 zł
Jeżeli obrót debetowy konta aktywnego ma wartość 1 000,00 zł, a obrót kredytowy 800,00 zł, to saldo końcowe.
kredytowe wynosi 1 000,00 zł
debetowe wynosi 200,00 zł
debetowe wynosi 1 800,00 zł
kredytowe wynosi 800,00 zł
debetowe wynosi 200,00 zł
Na podstawie wykresu można stwierdzić, że zapotrzebowanie na rowery X w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.
wzrosło o 10%
wzrosło o 20%
zmalało o 20%
zmalało o 10%
wzrosło o 20%
Jeżeli w analizowanym okresie obrót w sklepie wynosił 396 000,00 zł, a średni zapas 16 500,00 zł, to zapas towarów był odnawiany:
24 razy
20 razy
15 razy
12 razy
24 razy
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz przeciętny stan zapasów czekolad w hurtowni w IV kwartale badanego roku metodą średniej arytmetycznej wszystkich stanów zapasów.
330 szt.
255 szt.
380 szt.
340 szt.
330 szt.
Zgodnie z zapisami na koncie Kasa stan gotówki w kasie na koniec okresu wynosi:
3 830,00 zł
7 040,40 zł
3 210,40 zł
1 000,00 zł
3 210,40 zł
W której z przedstawionych sytuacji, zgodnie z zamieszczonym przepisem ustawy, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych o konsumencie dla celów marketingowych?
zawsze przez administratora danych
jedynie po uzyskaniu zgody konsumenta
jedynie w czasie emisji reklamy
zawsze przez odbiorców danych
jedynie po uzyskaniu zgody konsumenta
Który dokument jest podstawą ewidencji dostawy towarów w kartotekach magazynowych?
list przewozowy
przyjęcie z zewnątrz
nota korygująca
nota handlowa
przyjęcie z zewnątrz
Wewnętrznym źródłem informacji o rynku dla przedsiębiorstwa jest:
zestawienie wyników sprzedaży przedsiębiorstwa
statystyka branżowa
rejestr podmiotów gospodarki narodowej
katalog targowy przedsiębiorstwa
zestawienie wyników sprzedaży przedsiębiorstwa
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, ustal przewidywane zapotrzebowanie hurtowni zabawek na gry planszowe w miesiącu czerwcu, zakładając dwukrotnie wyższy niż w poprzednich miesiącach przyrost zapotrzebowania.
1 224 szt.
1 248 szt.
624 szt.
618 szt.
624 szt.
Obrót debetowy na koncie Kredyty bankowe wynosi:
4 210,00
6 020,50
4 000,00
1 810,50
1 810,50
Po wystawieniu faktury, sprzedawca stwierdził, że zamiast stawki podstawowej podatku VAT błędnie zastosował stawkę obniżoną. Który dokument należy sporządzić w celu poprawienia zaistniałej pomyłki?
duplikat faktury
fakturę korygującą
notę księgową
notę korygującą
fakturę korygującą
Którą formę sprzedaży należy zastosować w kiosku z prasą?
samoobsługową
tradycyjną z rozwiniętą obsługą
preselekcyjną
tradycyjną ze zredukowaną obsługą
tradycyjną ze zredukowaną obsługą
Na podstawie zamieszczonego fragmentu faktury oblicz łączną wartość brutto zakupionych towarów.
1 575,00 zł
324,00 zł
1 899,00 zł
1 800,00 zł
1 899,00 zł
Zgodnie z zamieszczonym przepisem ustawy, rokiem obrotowym jest:
wyłącznie rok kalendarzowy
wyłącznie okres, w którym dokonywany jest obrót
okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe
okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych