Trwa aktualizacja platformy Memorizer. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne. Prosimy o cierpliwość :)

Fiszki

A36: Technik rachunkowości

Test w formie fiszek Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Prowadzenie rachunkowości". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A36
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 5679 razy
Amortyzacja maszyn i urządzeń na wydziale produkcyjnym zostanie zaksięgowana w układzie rodzajowym kosztów na kontach księgowych
Wn Amortyzacja, Ma Umorzenie środków trwałych
Wn Amortyzacja, Ma Rozliczenie kosztów
Wn Koszty wydziałowe, Ma Umorzenie środków trwałych
Wn Koszty działalności pomocniczej, Ma Umorzenie środków trwałych
Wn Amortyzacja, Ma Umorzenie środków trwałych
Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy składają się na kapitały własne
spółdzielni
spółki jawnej
przedsiębiorstwa państwowego
spółki akcyjnej
spółki akcyjnej
Operacja gospodarcza o treści "Wb - spłata zobowiązań z rachunku bieżącego" spowoduje zmianę dwóch składników
w aktywach i pasywach zwiększające
w aktywach bilansu
w pasywach bilansu
w aktywach i pasywach zmniejszająco
w aktywach i pasywach zmniejszająco
Odpisy amortyzacyjne dokonywane w równych ratach przez cały okres użytkowania środka trwałego charakteryzują amortyzację
stałą
liniową
jednorazową
degresywną
liniową
Do form rozliczeń bezgotówkowych zalicza się
czek rozrachunkowy i wpłatę gotówki przekazem pocztowym na rachunek wierzyciela
czek gotówkowy i polecenie zapłaty
weksel i bankowy dowód wpłaty gotówkowej
polecenie przelewu i rozliczenie saldami
polecenie przelewu i rozliczenie saldami
Ewidencja operacji gospodarczej o treści "Rw-wydano materiały z magazynu do produkcji" spowoduje powstanie w przedsiębiorstwie
wpływu
kosztu
wydatku
przychodu
kosztu
Operację gospodarczą na kontach księgi głównej księguje się zgodnie z zasadą
sumowanego zapisu
powtarzanego zapisu
podwójnego zapisu
pojedynczego zapisu
podwójnego zapisu
Lokal wniesiony przez wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na potrzeby tej jednostki, zostanie ujęty w bilansie w pozycji
kapitał zapasowy
inwestycje długoterminowe
środki trwałe
wartości niematerialne i prawne
środki trwałe
Tabela przedstawia fragment bilansu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej kształtuje się na poziomie
1,5
4,0
0,5
1,0
1,5
Na podstawie przedstawionej ewidencji ustal wynik ze sprzedaży usług.
strata 90 000,00 zł
strata 30 000,00 zł
zysk 30 000,00 zł
zysk 120 000,00 zł
zysk 30 000,00 zł
Podstawą ewidencji odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów jest dowód księgowy
F-ra zakupu
Pw-przyjęcie wyrobów
Pz-przyjęcie materiałów z zewnątrz
Pk-polecenie księgowania
Pk-polecenie księgowania
W przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym poniesiono koszty produkcji w kwocie 70 000 zł, a w okresie sprawozdawczym wyprodukowano 700 sztuk jednorodnych wyrobów gotowych, jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego wyniesie
30,00 zł
10,00 zł
100,00 zł
90,00 zł
100,00 zł
Zapisy na przedstawionych kontach księgowych oznaczają, że saldo Wn konta Koszty działalności podstawowej 13 000,00 zł stanowi wartość
produkcji planowanej
produkcji zakończonej
odchyleń w produkcji
produkcji niezakończonej
produkcji niezakończonej
Ocenę zdolności jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań przeprowadza się stosując wskaźniki
płynności
ogólnego zadłużenia
rentowności
pokrycia zobowiązań
płynności
Którą kwotę podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzi jednostka gospodarcza za rok obrotowy, jeżeli wygenerowała 100 000 zł zysku brutto?
19 000 zł
23 000 zł
18 000 zł
8 000 zł
19 000 zł