Fiszki

BIM 2019

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2086 razy
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących gałęzi vagus n. (n. vagus):
thoracic (inferior) cardiac branches (rr. cardiaci thoracici (inferiores)) odchodzą poniżej odejścia n. krtaniowego wstecznego
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie prawej owija się dookoła żyły podobojczykowej prawej
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie lewej biegnie pod łukiem aorty bocznie od więzadła tętniczego
splot przełykowy przedni utworzony jest głównie przez n. błędny lewy
bronchial branches (rr. bronchiales) odchodzą w miejscu skrzyżowania nerwu z oskrzelem głównym
thoracic (inferior) cardiac branches (rr. cardiaci thoracici (inferiores)) odchodzą poniżej odejścia n. krtaniowego wstecznego
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie prawej owija się dookoła żyły podobojczykowej prawej
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie lewej biegnie pod łukiem aorty bocznie od więzadła tętniczego
splot przełykowy przedni utworzony jest głównie przez n. błędny lewy
bronchial branches (rr. bronchiales) odchodzą w miejscu skrzyżowania nerwu z oskrzelem głównym
Która z wymienionych struktur przechodzi z jamy klatki piersiowej do jamy brzusznej
nerw przeponowy prawy
żyła śledzionowa
nerw trzewny większy
żyła nieparzysta
tętnica nabrzuszna dolna
nerw przeponowy prawy
nerw trzewny większy
żyła nieparzysta
W skład mięśni dna miednicy wchodzi/ą:
coccygeus m. (m.coccygeus)
iliococcygeus m. (m. iliococcygeus)
puborectalis m. (m. puborectalis)
piriformis m. (m. piriformis)
internal obturator m . (m. obturator internus)
coccygeus m. (m.coccygeus)
iliococcygeus m. (m. iliococcygeus)
puborectalis m. (m. puborectalis)
Rectal venous plexus (plexus venosus rectalis):
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
składa się z 3 warstw
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis
otacza górną część rectum (rectum)
krew z dolnej części splotu odpływa do medial rectal veins (venae rectales mediales)
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis
Oceń poprawność stwierdzeń opisujących topografię oskrzela głównego lewego:
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: left vagus nerve (n. vagus sinister)
owierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: esophagus
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: thoracic duct (ductus thoracicus)
powierzchnię górną oskrzela głównego lewego krzyżuje: aortic arch (arcus aorticus)
powierzchnię przednią oskrzela głównego lewego krzyżują: pulmonary veins (venae pulmonales)
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: left vagus nerve (n. vagus sinister)
owierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: esophagus
powierzchnię górną oskrzela głównego lewego krzyżuje: aortic arch (arcus aorticus)
Oceń, czy dana struktura przechodzi przez infrapiriform foramen (foramen infrapiriforme):
genitofemoral nerve (n. genitofemoralis)
sciatic nerve (n. ischiadicus)
inferior gluteal nerve (n. gluteus inferior)
superior gluteal nerve (n. gluteus superior)
obturator nerve (n. obturatorius)
sciatic nerve (n. ischiadicus)
inferior gluteal nerve (n. gluteus inferior)
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
ramus circumflexus (circumflex branch) odchodzi od a. coronaria dex. (right coronary artery)
włókna NC. X hamują czynność serca
węzeł zatokowo - przedsionkowy reguluje automatyzm pracy serca
sinus coronarius (coronary sinus) uchodzi do lewego przedsionka serca
część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
włókna NC. X hamują czynność serca
węzeł zatokowo - przedsionkowy reguluje automatyzm pracy serca
Oceń poprawność zdań dotyczących diaphragm (diaphragma):
przez sternocostal triangle (trigonum sternocostale) przebiegają superior epigastric a. (a. epigastrica superior), superior epigastric v. (v. epigastrica superior)
lateral arcuate lig. (lig. arcuatum laterale) biegnie od wyrostka żebrowego pierwszego kręgu lędźwiowego do dwunastego żebra
right crus of diaphragm (crus dextrum diaphragmatis) jest dłuższa i przyczepia się do trzonów kręgów L1-L3
przez szczelinę przyśrodkową lewej odnogi przepony przebiega azygos v. (vena azygos)
medial arcuate lig. (lig. arcuatum mediale) rozpięte jest nad quadratus lumborum m. (m. quadratus lumborum)
przez sternocostal triangle (trigonum sternocostale) przebiegają superior epigastric a. (a. epigastrica superior), superior epigastric v. (v. epigastrica superior)
lateral arcuate lig. (lig. arcuatum laterale) biegnie od wyrostka żebrowego pierwszego kręgu lędźwiowego do dwunastego żebra
right crus of diaphragm (crus dextrum diaphragmatis) jest dłuższa i przyczepia się do trzonów kręgów L1-L3
Wybierz prawidłowe twierdzenie dotyczące unerwienia autonomicznego miednicy:
ejakulacja jest wynikiem pobudzenia włókien współczulnych
ośrodek erekcji znajduje się na wysokości S2-S4
za akt defekacji odpowiadają włókna autonomiczne przywspółczulne
ośrodek mikcji znajduje się w rdzeniu kręgowym na wysokości Th10-L2
pobudzenie włókien współczulnych zatrzymuje mocz w pęcherzu
ejakulacja jest wynikiem pobudzenia włókien współczulnych
ośrodek erekcji znajduje się na wysokości S2-S4
za akt defekacji odpowiadają włókna autonomiczne przywspółczulne
pobudzenie włókien współczulnych zatrzymuje mocz w pęcherzu
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących thymus (thymus):
główne źródło krwi tętniczej pochodzi z subclavian artery (a. subclavia)
większe żyły drenujące thymus (thymus) uchodzą z powierzchni przedniej jej trzonu
powierzchnia przednia części szyjnej przylega do blaszki przedkręgowej powięzi szyi
najistotniejsze znaczenie kliniczne ma stosunek thymus (thymus) do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
włókna współczulne grasicy pochodzą z thoracic cardiac branches (nn. cardiaci thoracici)
główne źródło krwi tętniczej pochodzi z subclavian artery (a. subclavia)
najistotniejsze znaczenie kliniczne ma stosunek thymus (thymus) do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
włókna współczulne grasicy pochodzą z thoracic cardiac branches (nn. cardiaci thoracici)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących więzadeł kręgosłupa:
posterior longitudinal lig. (lig.longitudinale posterius) biegnie w kanale kręgowym
między wierzchołkami wyrostków kolczystych odcinka szyjnego biegnie supraspinal lig. (lig. supraspinale)
pomiędzy łukami kręgów przebiegają więzadła żółte
nuchal lig. (lig.nuchae) jest rozpięte pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych a podstawą czaszki
anterior longitudinal lig. (lig. longitudinale anterius) zrasta się z krążkami międzykręgowymi
posterior longitudinal lig. (lig.longitudinale posterius) biegnie w kanale kręgowym
pomiędzy łukami kręgów przebiegają więzadła żółte
nuchal lig. (lig.nuchae) jest rozpięte pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych a podstawą czaszki
anterior longitudinal lig. (lig. longitudinale anterius) zrasta się z krążkami międzykręgowymi
Oceń, czy dana struktura należy do left atrium (atrium sinistrum):
foramen ovale (foramen ovale)
openings of pulmonary veins (ostia venarum pulmonalium)
fossa ovalis (fossa ovalis)
sulcus terminalis (sulcus terminalis)
valve of foramen ovale (valvula foraminis ovalis)
openings of pulmonary veins (ostia venarum pulmonalium)
valve of foramen ovale (valvula foraminis ovalis)
Perineum:
jednym z nerwów unerwiających krocze jest n. skórny tylny uda
. zawiera narządy płciowe zewnętrzne i kanał odbytowy z odbytem
do mięśni okolicy odbytowej krocza należy coccygeus muscle (m coccygeus)
do mięśni głębokich okolicy moczowo-płciowej krocza należy external sphincter muscle of urethra (m. sphincter urethrae externus)
deep perineal space (spatium perinei profundum) u mężczyzn zawiera gruczoły opuszkowo-cewkowe
jednym z nerwów unerwiających krocze jest n. skórny tylny uda
. zawiera narządy płciowe zewnętrzne i kanał odbytowy z odbytem
do mięśni głębokich okolicy moczowo-płciowej krocza należy external sphincter muscle of urethra (m. sphincter urethrae externus)
deep perineal space (spatium perinei profundum) u mężczyzn zawiera gruczoły opuszkowo-cewkowe
Oceń odpowiedzi dotyczące odpływu chłonki:
z narządów płciowych zewnętrznych do węzłów pachwinowych powierzchownych
z odbytnicy do węzłów krzyżowych
z jajnika i jajowodu do węzłów lędźwiowych
z nerek do węzłów lędźwiowych
z górnej części trzonu i dna macicy do węzłów biodrowych wewnętrznych
z narządów płciowych zewnętrznych do węzłów pachwinowych powierzchownych
z odbytnicy do węzłów krzyżowych
z jajnika i jajowodu do węzłów lędźwiowych
z nerek do węzłów lędźwiowych
Oceń prawidłowość twierdzeń dotyczących unaczynienia serca:
anterior papillary muscle of left ventricle (m. papillaris anterior ventriculi sinistri) jest zaopatrywany wyłącznie przez left coronary a. (a. coronaria sinistra)
posterior papillary muscle of right ventricle (m. papillaris posterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez right coronary a. (a. coronaria dextra)
większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez left coronary a. (a. coronaria sinistra)
posterior papillary muscle of left ventricle (m. papillaris posterior ventriculi sinistri) jest zaopatrywany wyłącznie przez left coronary a. (a. coronaria sinistra)
anterior papillary muscle of right ventricle (m. papillaris anterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez right coronary a. (arteria coronaria dextra)
anterior papillary muscle of left ventricle (m. papillaris anterior ventriculi sinistri) jest zaopatrywany wyłącznie przez left coronary a. (a. coronaria sinistra)
posterior papillary muscle of right ventricle (m. papillaris posterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez right coronary a. (a. coronaria dextra)
większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez left coronary a. (a. coronaria sinistra)

Powiązane tematy

Inne tryby