Fiszki

AEZAKMI 2

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1171 razy
Ile cząsteczek NADPH potrzeba, aby zsyntetyzować cząsteczkę kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla z acetylo-CoA? Proszę zaokrąglić liczby do jedności?
16
Dopasuj białko motoryczne do pełnionej funkcji:
Skurcz mięśnia szkieletowego
MIOZYNA
Ruch wici plemnika
DYNEINY
Transport pęcherzyków od jądra komórkowego do peryferiów komórki
KINEZYNY
Ruch wici bakteryjnej
FLAGELLINA
Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują układ motoryczny wici bakteryjnej? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Źródłem siły napędowej dla wici bakteryjnej jest hydroliza ATP.
Źródłem siły napędowej dla wici bakteryjnej jest gradient protonów.
Obecność chemoatraktanta w otoczeniu bakterii zmniejsza częstotliwość koziołkowania, przez co komórka bardziej sprawnie porusza się w kierunku rosnącego stężenia związku.
Wić jest wydłużana przez przyłączanie flagelliny do jej wolnego końca.
Białko CheY jest składnikiem kanału jonowego umożliwiającego napędzanie wici.
Źródłem siły napędowej dla wici bakteryjnej jest gradient protonów.
Obecność chemoatraktanta w otoczeniu bakterii zmniejsza częstotliwość koziołkowania, przez co komórka bardziej sprawnie porusza się w kierunku rosnącego stężenia związku.
Wić jest wydłużana przez przyłączanie flagelliny do jej wolnego końca.
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą alfa-tubuliny(T), a które aktyny (A)?
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń opisują głowne funkcje fizjologiczne wolnych kwasow tłuszczowych Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
są prekursorami pewnych hormonów i przekaźnikami wewnątrzkomórkowymi
służą jako prekursory fosfolipidów i glikolipidów
służą jako paliwo molekularne
stabilizują strukturę błon biologicznych
są prekursorami triacylogliceroli
są prekursorami pewnych hormonów i przekaźnikami wewnątrzkomórkowymi
służą jako prekursory fosfolipidów i glikolipidów
służą jako paliwo molekularne
są prekursorami triacylogliceroli
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących degradacji białek w komórkach są PRAWDZIWE?
Ubikwityna przyłącza się kowalencyjnie do reszty histydyny białka przeznaczonego do degradacji za pomocą wiązania izopeptydowego
Jedna cząsteczka białka rekrutuje jedną cząsteczkę ubikwityny
Funkcję znacznika białek przeznaczonych do degradacji w komórkach eukariotycznych pełni ubikwityna
O okresie półtrwania białek w dużej mierze decydują reszty aminokwasowe występujące na końcu karboksylowym białka
W przyłączeniu ubikwityny do białek biorą udział trzy enzymy: enzym aktywujący ubikwitynę, enzym koniugujący i ligaza ubikwitynowo-białkowa
Funkcję znacznika białek przeznaczonych do degradacji w komórkach eukariotycznych pełni ubikwityna
W przyłączeniu ubikwityny do białek biorą udział trzy enzymy: enzym aktywujący ubikwitynę, enzym koniugujący i ligaza ubikwitynowo-białkowa
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą lipazy wrażliwej na hormony:
Jest to enzym trawiący tłuszcze w układzie pokarmowym
Lipaza wrażliwa na hormony jest aktywowana w stanie sytości w celu umożliwienia pobierania przez komórkę kwasów tłuszczowych z krwi
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Enzym ten jest aktywowany przez ufosforylowaną perylipinę dzięki czemu dochodzi do uwolnienie kwasów tłuszczowych z krwi
Lipaza wrażliwa na hormony katalizuje rozkład diacylogliceroli do monoacylogliceroli i kwasów tłuszczowych
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących triacylogliceroli przechowywanych w tkance tłuszczowej są PRAWDZIWE?
Proces lipolizy inicjuje fosfataza białkowa I, która fosforyluje
Żadne z podanych stwierdzeń nie jest prawdziwe
Ich zapasy są uwalniane m. in. przez adrenalinę i glukagon
są źródłem kwasów tłuszczowych, które mogą być utleniane do CO2 i H2) w celu zapewnienia komórce energii
Mogą być prekursorami glukozy w glukoneogenezie
Niski poziom acetooctanu we krwi prowadzi do obniżenia lipolizy w tkance tłuszczowej
Ich zapasy są uwalniane m. in. przez adrenalinę i glukagon
są źródłem kwasów tłuszczowych, które mogą być utleniane do CO2 i H2) w celu zapewnienia komórce energii
Mogą być prekursorami glukozy w glukoneogenezie

Powiązane tematy

Inne tryby