Fiszki

Audyt

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 2016 razy
Które ze zdań nie jest prawdziwe?
Rygor i metoda, wprowadzane poprzez umiejętność analitycznego myślenia, pozwalającego wyłonić problem oraz umiejętność syntetyzowania tychże problemów dla pokonania nieprawidłowości i wydania rzeczowych zaleceń to jedna z cech charakteryzujących audytora wewnętrznego
Harmonogram, terminarze i instrukcje inwentaryzacyjne to możliwe do zastosowania mechanizmy kontrolne minimalizujące ryzyko nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji
Kwestionariusze kontroli wewnętrznej, kwestionariusze samooceny, listy kontrolne, raporty to przykładowe dokumenty wykorzystywane w audycie wewnętrznym
Żadne z powyższych
Rygor i metoda, wprowadzane poprzez umiejętność analitycznego myślenia, pozwalającego wyłonić problem oraz umiejętność syntetyzowania tychże problemów dla pokonania nieprawidłowości i wydania rzeczowych zaleceń to jedna z cech charakteryzujących audytora wewnętrznego
Raport COSO, wskazówki Coco, standardy ISO i INTOSAI (Międzynarodowe standardy Kontroli IFAC) to:
Formy standardów audytu wewnętrznego
Formy certyfikowania zawodu kontrolera wewnętrznego
Formy certyfikowania zawodu audytora wewnętrznego
Formy standardów kontroli wewnętrznej
Formy standardów kontroli wewnętrznej
OLAF to skrót określający:
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Ogólnopolskich Liderów Audytu Finansowego
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
audyt funduszy unijnych
audyt wewnętrzny
kontroli wewnętrzne
kontroli zarządczej
kontroli zarządczej
Bezpośredni kontakt z personelem odpowiedzialnym za proces, możliwość osobistego przekonania o stanie faktycznym, bezpośredniej obserwacji pracy, środowiska, warunków to technika audytu
Wizytacja terenowa, inspekcja
Przegląd dokumentacji
Żadna z powyższych
Spotkania i warsztaty robocze
Wizytacja terenowa, inspekcja
Cechy prawidłowo sporządzonego raportu z przeprowadzonego audytu to:
-jasność ( zrozumiałość i logiczność),
-dokładność (dokładnie odzwierciedla stan faktyczny
-obiektywność ( neutralność i bezstronność prezentacji zarówno faktów, jak i analizy oraz oceny, wnioski powinny być wolne od subiektywnych spostrzeżeń i stronniczości),
-czytelność i przejrzystość.
-jasność ( zrozumiałość i logiczność),
-dokładność (dokładnie odzwierciedla stan faktyczny
-obiektywność ( neutralność i bezstronność prezentacji zarówno faktów, jak i analizy oraz oceny, wnioski powinny być wolne od subiektywnych spostrzeżeń i stronniczości),
-czytelność i przejrzystość.
Do obowiązków audytora wewnętrznego w ramach prowadzonych czynności nie należy:
Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień
Żadne z powyższych
Przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień
Ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki
Żadne z powyższych
Kryterium klasyfikacji dokumentacji audytu ze względu na sposób przechowywania dzieli dokumentację na:
Akty stałe oraz akty bieżące
Dokumenty wewnętrzne, zewnętrzne, pozyskanie i przygotowane
Dokumenty pierwotne i zbiorcze
Żadna z powyższych
Akty stałe oraz akty bieżące
Czy zgodnie z ustawą o finansach publicznych biegły rewident może być audytorem wewnętrznym:
Nie
Tak
Nie, chyba, że odbędzie dwuletnią praktykę na stanowisku audytora wewnętrznego
Tak, ale tylko pod warunkiem odbycia dwuletniej praktyki w jednostce sektora finansów publicznych
Tak
Czy ocena audytora 5 (w skali od 1 do 5) w kryterium kontrola wewnętrzna oznacza:
Kontrolę racjonalną
Żadna z powyższych
Brak kontroli
Kontrolę bardzo silną
Brak kontroli
Minimalizacja kosztów wykorzystywanych zasobów przez jednostkę przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej ich jakości to definicja:
Zasady oszczędności
Zasady efektywności
Zasady skuteczności
Zasady wydajności
Zasady oszczędności
Działania o charakterze zapewniającym, profil audytorów, proces badania jest podobny dotyczą:
Zarówno wewnętrznego i zewnętrznego
Tylko audytu zewnętrznego
Żadne z powyższych
Tylko audytu wewnętrznego
Żadne z powyższych
Kodeks etyki audytora wewnętrznego określa: zasady dotyczące zawodu i praktyki wykonywania audytu wewnętrznego, oraz reguły postępowania, które opisują normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego. Według kodeksu audytor wewnętrzny powinien przestrzegać następujących zasad:
Profesjonalizm
Uczciwość
Obiektywizm
Konflikt interesów
Profesjonalizm
Uczciwość
Obiektywizm
Konflikt interesów
Ustalenie zbioru przepisów prawnych, zgodnie z którymi jednostka musi działać, to w ramach przygotowania planu audytu, etap:
Identyfikacji uniwersum jednostki
Identyfikacja potrzeb audytu
Identyfikacja środowiska zewnętrznego
Identyfikacja misji jednostki
Identyfikacja środowiska zewnętrznego
Do cech audytu wewnętrznego należą:
Nacisk na przyczyny niekorzystnego zjawiska, niezależność, nastawienie na usprawnienie działalności
Działanie zapobiegawcze, nastawienie na usprawnienie działalności, działanie post fatum, działanie na podstawie uregulowań wewnętrznych –
Duża miara niezależności, nastawienie na wykrycie sprawcy, działanie wyłącznie post fatum
Żadna z powyższych
Nacisk na przyczyny niekorzystnego zjawiska, niezależność, nastawienie na usprawnienie działalności

Powiązane tematy

Inne tryby