Fiszki

BIOFIZYKA

Test w formie fiszek biofizyka kosmetologia
Ilość pytań: 59 Rozwiązywany: 1783 razy
W celu ograniczenia wpływu błędów przypadkowych na pomiar
b) wykonujemy kilka pomiarów
a) stosujemy najlepszy przyrząd pomiarowy
d) przeprowadzamy pomiar w krótkim odcinku czasowym
c) kalibrujemy urządzenie pomiarowe na wzorzec
b) wykonujemy kilka pomiarów
Precyzję metody pomiarowej określamy na podstawie
c) wielkości błędu systematycznego
b) odtwarzalności pomiaru
d) stosunku wielkości błędu przypadkowego do wielkości zmierzonej
a) powtarzalności pomiaru
d) stosunku wielkości błędu przypadkowego do wielkości zmierzonej
3. Rozkład wartości pomiarowych w postaci krzywej Gaussa charakteryzuje się tym, że 95,5% wyników znajduje się w przedziale
a) x + 1SD
c) x + 2SD
b) x + 3SD
d) x + 4SD
c) x + 2SD
Według teorii falowej Huygensa światło w wodzie rozchodzi się:
a) szybciej niż w powietrzu
d) szybciej niż w próżni
b) wolniej niż w powietrzu
c) tak samo szybko jak w powietrzu
b) wolniej niż w powietrzu
Szczegółowa teoria względności Einsteina podaje związek
c) rozkładu energii w widmie promieniowania z rodzajem atomu
d) między częstotliwością fali elektromagnetycznej a jej prędkością rozchodzenia
a) energii fotonu z masą
b) prędkości fali elektromagnetycznej z przenikalnością elektryczną próżni
a) energii fotonu z masą
Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi że:
c) oznaczając energię kolizji dwóch elektronów nie można wyznaczyć energii z przed zderzenia
b) im dokładniej oznaczymy położenie cząstki tym mniej dokładnie można określić jej pęd
a) nie można oznaczyć masy fotonu poruszającego się z 0.1 prędkości światła b) im dokładniej oznaczymy położenie cząstki tym mniej dokładnie można określić jej d) oznaczając położenie atomów w krysztale nie można jednocześnie wyznaczyć kąta załamania światła przechodzącego przez kryształ
a) nie można oznaczyć masy fotonu poruszającego się z 0.1 prędkości światła
b) im dokładniej oznaczymy położenie cząstki tym mniej dokładnie można określić jej pęd
Prędkość przepływu płynu przez naczynie jest:
d) zależna od temperatury płynu
c) odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego naczynia
a) wprost proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego naczynia
b) nie zależy od pola przekroju poprzecznego naczynia
c) odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego naczynia
Liczba Reylnolds’a określa
d) zależność ciśnienia płynu od przekroju naczynia
c) zależność lepkości od temperatury
a) lepkość płynu
b) rodzaj przepływu (laminarny, burzliwy)
b) rodzaj przepływu (laminarny, burzliwy)
Przemiana izobaryczna to taka podczas której:
a) dochodzi do zmiany ciśnienia
b) dochodzi do zmiany temperatury
d) nie dochodzi do zmiany temperatury
c) nie dochodzi do zmiany ciśnienia
c) nie dochodzi do zmiany ciśnienia
Pierwsza zasada termodynamiki określa:
a) zależność zmiany energii wewnętrznej układu od entropii
b) zasadę zachowania energii w układach zamkniętych
c) zależność między procesami odwracalnymi i nieodwracalnymi
d) kierunek przebiegu procesów związanych z wymianą energii
b) zasadę zachowania energii w układach zamkniętych
Druga zasada termodynamiki określa:
a) warunki osiągnięcia stanu równowagi w izobarycznym układzie zamkniętym
b) stan standardowy układu nieograniczonego
d) rodzaj oddziaływań cząstek w przemianie izochorycznej
c) kierunek przebiegu procesów związanych z przemianą energii
c) kierunek przebiegu procesów związanych z przemianą energii
Reakcja chemiczna podczas przebiegu której układ oddaje ciepło do otoczenia to
b) reakcja egzofilna
d) reakcja konwekcyjna
c) reakcja egzotermiczna
a) reakcja endotermiczna
c) reakcja egzotermiczna
Ciśnienie osmotyczne to
d) ciśnienie, które w stanie równowagi zwiększa transport osmotyczny rozpuszczalnika
c) ciśnienie, które w stanie równowagi hamuje transport osmotyczny substancji rozpuszczonej
a) ciśnienie osiągane w stanie równowagi gazowej
b) ciśnienie, które w stanie równowagi hamuje transport osmotyczny rozpuszczalnika
b) ciśnienie, które w stanie równowagi hamuje transport osmotyczny rozpuszczalnika
Entropia dojrzałego organizmu niezmieniającego swojej biomasy
d) jest równa zero
a) rośnie w czasie
c) nie zmienia się w czasie
b) maleje w czasie
c) nie zmienia się w czasie
Potencjał elektrodowy to
a) różnica potencjałów elektrycznych jonów elektrolitu
d) różnica potencjałów półogniw w ogniwie stężeniowym
c) różnica potencjałów elektrochemicznych jonów elektrolitu
b) różnica potencjałów elektrycznych metalu i elektrolitu
b) różnica potencjałów elektrycznych metalu i elektrolitu

Powiązane tematy

#kosmetologia #biofizyka

Inne tryby