Fiszki

2020 pytania 15 GiS

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 157 razy
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących ucha środkowego:
Round window (fenestra rotunda) zamknięte jest secondary tympanic membrane (membrana tympani secundaria)
Facial canal (canalis facialis) biegnie na dolnej ścianie jamy bębenkowej zmierzając w kierunku otworu rylcowo-sutkowego
Oval window (fenestra ovale) styka się bezpośrednio z malleus
Łańcuch kosteczek słuchowych pełnią rolę wzmacniacza drgań fali dźwiękowej
Promontory of tympanic cavity (promontorium tympani) to wyniosłość na przyśrodkowej ścianie jamy bębenkowej odpowiadająca pierwszemu skrętowi ślimaka
Round window (fenestra rotunda) zamknięte jest secondary tympanic membrane (membrana tympani secundaria)
Łańcuch kosteczek słuchowych pełnią rolę wzmacniacza drgań fali dźwiękowej
Promontory of tympanic cavity (promontorium tympani) to wyniosłość na przyśrodkowej ścianie jamy bębenkowej odpowiadająca pierwszemu skrętowi ślimaka
W komorze ślinianki przyusznej external carotid a. (a. carotis externa) oddaje następujące gałęzie:
transverse facial a. (a. facialis transversa)
facial a. (a. facialis)
occipital a. (a. occipitalis)
posterior auricular a. (a. auricularis posterior)
maxillary a. (a. maxillaris)
maxillary a. (a. maxillaris)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących otworów czaszki:
sphenopalatine foramen (foramen sphenopalatinum) prowadzi z dołu podskroniowego do dołu skrzydłowo-podniebiennego
external opening of vestibular canaliculus (apertura externa canaliculi vestibuli) znajduje się na powierzchni przedniej piramidy kości skroniowej
przez foramen lacerum przechodzi deep petrosal n. (n. petrosus profundus)
inferior orbital fissure (fissura orbitalis inferior) łączy dół skrzydłowo-podniebienny z jamą nosową
anterior ethmoidal foramen (foramen ethmoidale anterior) łączy oczodół z dołem przednim czaszki
sphenopalatine foramen (foramen sphenopalatinum) prowadzi z dołu podskroniowego do dołu skrzydłowo-podniebiennego
przez foramen lacerum przechodzi deep petrosal n. (n. petrosus profundus)
Gałęzie nerwu żuchwowego unerwiają:
tensor tympani m. (m. tensor tympani)
lateral pterygoid (m. pterygoideus lateralis)
stapedius m. (m. stapedius)
palatopharyngeus m. (m. palatopharyngeus)
posterior belly of digastric m. (venter posterior musculi digastrici)
tensor tympani m. (m. tensor tympani)
lateral pterygoid (m. pterygoideus lateralis)
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących cervical plexus (plexus cervicalis) i jego gałęzi:
lesser occipital nerve (n. occipitalis minor) zaopatruje czuciowo skórę okolic: potylicznej, ciemieniowej i skroniowej
znieczulenie skóry w obrębie dolnej części trójkąta bocznego szyi sugeruje uszkodzenie transverse cervical nerve (nervus transversus colli)
cervical plexus (plexus cervicalis) bierze udział w unerwieniu błon surowiczych wewnątrz klatki piersiowej
medial supraclavicular nerves (nn. supraclaviculares mediales) krzyżują od przodu external iugular vein (v. jugularis externa)
zniesienie czucia w okolicy kąta żuchwy sugeruje uszkodzenie great auricular nerve (nervus auricularis magnus)
cervical plexus (plexus cervicalis) bierze udział w unerwieniu błon surowiczych wewnątrz klatki piersiowej
medial supraclavicular nerves (nn. supraclaviculares mediales) krzyżują od przodu external iugular vein (v. jugularis externa)
zniesienie czucia w okolicy kąta żuchwy sugeruje uszkodzenie great auricular nerve (nervus auricularis magnus)
Jeśli u pacjenta stwierdzamy zmiany wynikające z braku unaczynienia tętniczego odnogi tylnej torebki wewnętrznej to zmiany chorobowe podejrzewamy w tętnicach:
arteria choroidea anterior (anterior choroideal artery)
arteria cerebri posterior (posterior cerebral artery)
arteria cerebri anterior (anterior cerebral artery)
arteria communicans posterior (posterior communicating artery)
arteria cerebri media (middle cerebral artery)
arteria choroidea anterior (anterior choroideal artery)
arteria cerebri media (middle cerebral artery)
U pacjentki powiększające się znamię barwnikowe zlokalizowane w części środkowej wargi dolnej okazało się nowotworem złośliwym (melanoma malignum). Aby wykryć ewentualne przerzuty, należy zbadać palpacyjnie:
infrahyoid lymph nodes (nodi lymphatici infrahyoidei)
anterior cervical lymph nodes (nodi lymphatici cervicales anteriores)
submental lymph nodes (nodi lymphatici submentales)
buccinator lymph nodes (nodi lymphatici buccinatorii)
parotid lymph nodes (nodi lymphatici parotidei)
anterior cervical lymph nodes (nodi lymphatici cervicales anteriores)
submental lymph nodes (nodi lymphatici submentales)
Middle meningeal artery (arteria meningea media):
biegnie wraz z gałęzią oponową nerwu żuchwowego
dostaje się do jamy czaszki przez foramen spinosum
biegnie pomiędzy blaszkami zewnętrzną i wewnętrzną opony twardej
przed wejściem do jamy czaszki jest objęta przez korzenie nerwu uszno-skroniowe
jest gałęzią superficial temporal artery (arteria temporalis superficialis)
biegnie wraz z gałęzią oponową nerwu żuchwowego
dostaje się do jamy czaszki przez foramen spinosum
przed wejściem do jamy czaszki jest objęta przez korzenie nerwu uszno-skroniowe
Do jamy bębenkowej prowadzą następujące struktury:
cochlear canaliculus (canaliculus cochleae)
canal for greater petrosal nerve (canalis nervi petrosi majoris)
petrosquamous fissure (fissura petrosquamosa)
canal for lesser petrosal nerve (canalis nervi petrosi minoris)
tympanic canaliculus (canaliculus tympanicus)
canal for lesser petrosal nerve (canalis nervi petrosi minoris)
tympanic canaliculus (canaliculus tympanicus)
Wskaż zdania prawidłowe dotyczące gałęzi facial n. (n. facialis)
greater petrosal n. (n. petrosus major) doprowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe do pterygopalatine ganglion (ganglion pterygopalatinum)
chorda tympani prowadzi włókna przywspółczulne przedzwojowe do gruczołów podniebiennych
greater petrosal n. (n. petrosus major) prowadzi włókna przywspółczulne przedzwojowe do gruczołu łzowego
greater petrosal n. (n. petrosus major) prowadzi włókna rozpoczynające się w inferior salivatory nucleus (nucleus salivatorius inferior)
chorda tympani posiada włókna dośrodkowe kończące się w solitary nucleus (nucleus solitarius)
greater petrosal n. (n. petrosus major) doprowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe do pterygopalatine ganglion (ganglion pterygopalatinum)
greater petrosal n. (n. petrosus major) prowadzi włókna przywspółczulne przedzwojowe do gruczołu łzowego
chorda tympani posiada włókna dośrodkowe kończące się w solitary nucleus (nucleus solitarius)
Przez common tendinous ring (annulus tendineus communis) mięśni zewnętrznych oka przechodzi:
nasociliary n. (n. nasociliaris)
lacrimal n. (n. lacrimalis)
ophtalmic a. (a. ophtalmica)
abducent n. (n. abducens)
trochlear n. (n. trochlearis)
nasociliary n. (n. nasociliaris)
ophtalmic a. (a. ophtalmica)
abducent n. (n. abducens)
Oceń poprawność twierdzeń:
subdural hematoma (haematoma subdurale) tworzy się pomiędzy oponą pajęczą a blaszką wewnętrzną opony twardej
subdural hematoma (haematoma subdurale) tworzy się w wyniku nagromadzenia wynaczynionej krwi żylnej
w przypadku krwiaka nadtwardówkowego, źródłem nagromadzonej krwi jest najczęściej uszkodzona tętnica oponowa środkowa która odchodzi od maxillary a. (a. maxillaris)
epidural hematoma (haematoma epidurale) tworzy się pomiędzy blaszką zewnętrzną opony twardej a powierzchnią kości czaszki
epidural hematoma (haematoma epidurale) tworzy się w wyniku nagromadzenia wynaczynionej krwi tętniczej
subdural hematoma (haematoma subdurale) tworzy się pomiędzy oponą pajęczą a blaszką wewnętrzną opony twardej
subdural hematoma (haematoma subdurale) tworzy się w wyniku nagromadzenia wynaczynionej krwi żylnej
w przypadku krwiaka nadtwardówkowego, źródłem nagromadzonej krwi jest najczęściej uszkodzona tętnica oponowa środkowa która odchodzi od maxillary a. (a. maxillaris)
epidural hematoma (haematoma epidurale) tworzy się pomiędzy blaszką zewnętrzną opony twardej a powierzchnią kości czaszki
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żył głowy i szyi:
external jugular vein (V. jugularis externa) otrzymuje dopływ z retromandibular vein (vena retromandibularis)
superior thyroid vein (vena thyroidea superior) uchodzi do external jugular vein (v. jugularis externa)
external jugular vein (v. jugularis externa) najczęściej uchodzi do subclavian vein (vena subclavia)
retromandibular vein (vena retromandibularis) uchodzi do facial v. (v. facialis)
external jugular vein (V. jugularis externa) biegnie pod superficial cervical fascia (lamina superficialis fasciae colli)
external jugular vein (V. jugularis externa) otrzymuje dopływ z retromandibular vein (vena retromandibularis)
external jugular vein (v. jugularis externa) najczęściej uchodzi do subclavian vein (vena subclavia)
retromandibular vein (vena retromandibularis) uchodzi do facial v. (v. facialis)
Thyroid triangle (trigonum thyroideum) ograniczony jest przez:
Sternohyoid m. (m. sternohyoideus)
clavicle (clavicula)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
Superior belly of omohyoid m. (venter superior musculi omohyoidei)
posterior belly of digastric muscle (venter posterior musculi digastrici)
Sternohyoid m. (m. sternohyoideus)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
Superior belly of omohyoid m. (venter superior musculi omohyoidei)
Bogate unaczynienie tonsilla palatina pochodzi z:
buccal a. (a. buccalis)
descending pharyngeal a. (a. phayngea descendens)
inferior alveolary a. (a. alveolaris inferior)
ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens)
ascending palatine a. (a. palatina ascendens) od facial a. (a. facialis)
ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens)
ascending palatine a. (a. palatina ascendens) od facial a. (a. facialis)

Powiązane tematy

Inne tryby