Fiszki

Anatomia BIM 64-79

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 83 Rozwiązywany: 194 razy
Funiculus spermaticus zawiera:
ramus femoralis nervi genitofemoralis
arteria ductus deferentis
ramus genitalis nervi genitofemoralis
plexus pampiniformis
rami scrotales posteriores
arteria ductus deferentis
ramus genitalis nervi genitofemoralis
plexus pampiniformis
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących porta hepatis:
nie są powleczone otrzewną
po stronie lewej przyczepia się w ich obrębie lig.hepatoduodenale (od prawej; od lewej i do tyłu jest lig. hepatogastricum)
opuszcza ją m.in. ductus cysticus (ductus hepaticus communis, część naczyń chłonnych)
wchodzi do niej a.hepatica communis (do wnęki wchodzi: żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, splot nerwowy)
tworzy je poprzecznie położona bruzda przebiegająca od lobus caudatus do lobus quadratus (Bochenek mówi, że poprzeczne ramię litery H)
nie są powleczone otrzewną
tworzy je poprzecznie położona bruzda przebiegająca od lobus caudatus do lobus quadratus (Bochenek mówi, że poprzeczne ramię litery H)
Prostata:
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
jest unerwiona czuciowo przez nervus pudendus
apex prostatae spoczywa na przeponie moczowo-płciowej
jest unaczyniona przez gałęzie pochodzące od tętnicy pęcherzowej górnej i tętnicy odbytniczej górnej
swoją podstawą łączy się z fundus vesicae urinariae
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
apex prostatae spoczywa na przeponie moczowo-płciowej
swoją podstawą łączy się z fundus vesicae urinariae
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących topografii duodenum:
pars horizontalis sięga do a. et v. mesenterica superior
pars descendens dochodzi do corpus pancreatis
pars ascendens kończy się przechodząc w flexura duodenojejunalis
pars superior sięga tylko do fundus vesicae fellae
flexura duodenojejunalis znajduje się na wysokości trzonu kręgu Th12 (L2)
pars horizontalis sięga do a. et v. mesenterica superior
pars ascendens kończy się przechodząc w flexura duodenojejunalis
Vagina:
Jest w większości unerwiona czuciowo przez n. pudendus
Jest w większości unerwiona czuciowo przez plexus hypogastricus inf. (autonomicznie)
Ma błonę śluzową zaopatrzoną w liczne gruczoły
Ma ścianę tylną dłuższą od przedniej
Nie jest unerwiona przez włókna czuciowe a jedynie przez układ autonomiczn
Jest w większości unerwiona czuciowo przez plexus hypogastricus inf. (autonomicznie)
Ma ścianę tylną dłuższą od przedniej
Oceń, czy dany mięsień znajduje się w deep perineral space (spatium perinei profundum):
Ischiocavernosus m. (m. ischiocavernosus)
Bulbospongiosus m. (m. bulbospongiosus)
External sphincter urethrae m. (m. sphincter urethrae externus)
Internal sphincter urethrae m. (m. sphincetr urethrea internus)
Sphincter urethrovaginalis m. (m. sphincter urethrovaginalis)
External sphincter urethrae m. (m. sphincter urethrae externus)
Sphincter urethrovaginalis m. (m. sphincter urethrovaginalis)
Foramen omentale ograniczony jest:
Otwór ten może być czasem zrośnięty i wtedy bursa omentalis oddzielona jest od właściwej jamy otrzewnej
Od tyłu przez v. portae hepatis (v. cava inferior)
Od dołu przez pars descendent duodeni (pars superior)
Od góry przez lobus qadratus (lobus caudatus)
Od przodu przez margo Liber lig. Hepatoduodenalis
Otwór ten może być czasem zrośnięty i wtedy bursa omentalis oddzielona jest od właściwej jamy otrzewnej
Od przodu przez margo Liber lig. Hepatoduodenalis
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących ureter:
W pelvic part (pars pelvica) opisujemy 3 odcinki topograficzne (śródścienny, ścienny, trzewny)
Right ureter (ureter dexter) jest dłuższy niż left ureter (ureter sinister)
U mężczyzn parietal part (pars parietalis) przechodzi w visceral part (pars visceralis) na wysokości ischial spine (spina ischiadica)
Pelvic part (pars pelvica) stanowi połowę jego długości
W abdominal part (pars abdominalis) wyróżniamy 3 odcinki topograficzne
W pelvic part (pars pelvica) opisujemy 3 odcinki topograficzne (śródścienny, ścienny, trzewny)
U mężczyzn parietal part (pars parietalis) przechodzi w visceral part (pars visceralis) na wysokości ischial spine (spina ischiadica)
Pelvic part (pars pelvica) stanowi połowę jego długości
Oceń poprawność poniższych twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria)
pęcherz moczowy u kobiety jest położony wyżej niż u mężczyzny
cały pęcherz moczowy pokryty jest otrzewną
mocz wpływa do pęcherza moczowego okresowo
triangle of urinary bladder (trigonum vesicae) stanowi wyniosły, gładki, nie pofałdowany twór
pobudzenie włókien współczulnych opróżnia pęcherz mocz
triangle of urinary bladder (trigonum vesicae) stanowi wyniosły, gładki, nie pofałdowany twór
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących lumbar splanchnic nerves (nn. splanchnici lumbales)
większość włókien kieruje się m. in. do celiac plexus (plexus coeliacus)
w postaci typowej występują w liczbie czterech par nerwów
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do renal plexus (plexus renalis)
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do celiac plexus (plexus coeliacus)
łączą się z thoracic splanchnic nerves (nn. splanchnici thoracica)
większość włókien kieruje się m. in. do celiac plexus (plexus coeliacus)
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do renal plexus (plexus renalis)
Coeliac artery (trunk) (truncus coeliacus) zaopatruje w krew:
częściowo dwunstnicę
okrężnicę wstępującą
częściowo trzustkę
dolną część przełyku
całą śledzionę
częściowo dwunstnicę
częściowo trzustkę
dolną część przełyku
całą śledzionę
Bulb of duodenum (bulbus duodeni) przylega:
od przodu do transverse colon (colon transversum)
od tyłu do portal vein (vena portae)
od tyłu do proper hepatic artery (arteria hepatica propria)
od tyłu do renal artery (arteria renalis)
od przodu do quadrate lobe of liver (lobus quadratus hepatis)
od tyłu do portal vein (vena portae)
od tyłu do proper hepatic artery (arteria hepatica propria)
od przodu do quadrate lobe of liver (lobus quadratus hepatis)
Diaphragm (diaphragma):
lateral arcuate lig. (lig. arcuatum laterale) biegnie od wyrostka żebrowego pierwszego kręgu lędźwiowego do dwunastego żebra
przez sternocostal triangle (trigonum sternocostale) przebiegają superior epigastric a. (a. epigastrica superior), superior epigastric v. (v. epigastrica superior)
right crus of diaphragm (crus dextrum diaphragmatic) jest dłuższa i przyczepia sie do trzonów kręgów L1-L3
medial arcuate lig. (lig. arcuatum mediale) rozpięte jest nad quadratus lumborum m. (m. quadratus lumborum)
przez szczelinę przyśrodkową lewej odnogi przepony przebiega azygos v. (vena azygos)
lateral arcuate lig. (lig. arcuatum laterale) biegnie od wyrostka żebrowego pierwszego kręgu lędźwiowego do dwunastego żebra
przez sternocostal triangle (trigonum sternocostale) przebiegają superior epigastric a. (a. epigastrica superior), superior epigastric v. (v. epigastrica superior)
right crus of diaphragm (crus dextrum diaphragmatic) jest dłuższa i przyczepia sie do trzonów kręgów L1-L3
Wskaż prawidłowe dotyczące pleura:
pleura mediastinalis, pleura diaphragmatica i capula pleurae są unerwione czuciowo przez gałęzie nerwu błędnego
podrażniona pleura diaphragmatica objawia się bólem w okolicy stawu ramiennego czy barkowoobojczykowego
pleura costalis jest unerwiona czuciowo przez gałązki nerwów międzyżebrowych
capula pleurae wypełniony jest przez szczyt płuca zarówno podczas wdechu jak i wydechu
pleura visceralis unerwiona jest przez gałęzie nerwu przeponowego
podrażniona pleura diaphragmatica objawia się bólem w okolicy stawu ramiennego czy barkowoobojczykowego
pleura costalis jest unerwiona czuciowo przez gałązki nerwów międzyżebrowych
capula pleurae wypełniony jest przez szczyt płuca zarówno podczas wdechu jak i wydechu
pleura visceralis unerwiona jest przez gałęzie nerwu przeponowego

Powiązane tematy

Inne tryby