Fiszki

Ryz052022

Test w formie fiszek .
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 70 razy
Jak nazywa się dostosowanie przez bank swojego marketingu-miks do indywidualnych potrzeb i preferencji konkretnego klienta, poprzez przedstawienie mu specjalnie dobranej do niego oferty?
Kastomizacja
Identyfikacja
Personalizacja
Personalizacja
Ile wyróżniamy krajowych nadzorczych miar płynności?
4
12
1
4
Jak nazywa się rodzaj płynności, w przypadku której bank posiada zdolność do pokrycia wszystkich zobowiązań w terminie powyżej 12 miesięcy?
Płynność długoterminowa
Płynność krótkoteminowa
Płynność średnioterminowa
Płynność długoterminowa
Jak nazywa się ryzyko poniesienia straty na pozycjach bilansowych i pozabilansowych banku wrażliwych na zmiany stóp procentowych, w wyniku zmian stóp procentowych na rynku?
Ryzyko operacyjne
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko płynności rynku
Ryzyko stopy procentowej
Do jakiej kwoty są gwarantowane depozyty bankowe przez BFG?
100 tys. PLN
400 tys. PLN
100 tys. EUR
100 tys. EUR
Jak nazywa się ryzyko zagrożenia niedostatku stabilnych źródeł finansowania banku w perspektywie średnio- i długoterminowej?
Ryzyko operacyjne
Ryzyko finansowania
Ryzyko płynności rynku
Ryzyko finansowania
Na czym polega funkcja compliance?
Na badaniu zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi
Na identyfikacji ryzyka
Na umożliwieniu składanie zażaleń
Na badaniu zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi
W jakim ujęciu ryzyka ma ono charakter obiektywny, kwantyfikowalny i probabilistyczny?
Podejście ekonomiczne
Podejście ubezpieczeniowe
Podejście inżynierskie
Podejście inżynierskie
Jakie ujęcie opisuje ryzyko jako niebezpieczeństwo, obiektywnie kwantyfikowaną możliwość straty, jednoznacznie umiejscowione w nurcie defensywnym?
Podejście ekonomiczne
Podejście inżynierskie
Podejście ubezpieczeniowe
Podejście ubezpieczeniowe
Jak nazywamy zespół warunków i okoliczności, które mają wpływ na rozmiar i nasilenie niebezpieczeństwa?
Hazard
Niebezpieczeństwo
Ryzyko
Hazard
Jak nazywa się wskaźnik wyrażający stosunek ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości?
ETL
LTV
PD
LTV
Jak nazywa się metoda pomiaru/wyceny ryzyka kredytowego służąca do oszacowania względnej straty w przypadku zdarzenia default(%)?
LGD
EL
RD
LGD
Jakie wyróżniamy modele zarządzania w instytucjach finansowych?
Model dualistyczny i model monistyczny
Model osobowy i model kapitałowy
Model osobowy i model monistyczny
Model dualistyczny i model monistyczny
Jakie występują poziomy rynku?
Niedostępny i potencjalny
Dostępny i niespenetrowany
Docelowy i spenetrowany
Docelowy i spenetrowany
Kiedy mamy do czynienia z kastomizacją w banku?
Bank dostosowuje ofertę do grupy odbiorców z określonych grup wiekowych
Bank czeka na kluczową decyzję klienta (dając mu do wyboru długą listę parametrów lub produktów), bo nie wie, czego może on potrzebować
Bank dostosowuje swój marketing-miks do indywidualnych potrzeb i preferencji konkretnego klienta, przedstawiając mu specjalnie dobraną do niego ofertę
Bank czeka na kluczową decyzję klienta (dając mu do wyboru długą listę parametrów lub produktów), bo nie wie, czego może on potrzebować

Powiązane tematy

#.

Inne tryby