Fiszki

RACHFIN2

Test w formie fiszek .
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 45 razy
Wskaźnik, który przedstawia stopę zwrotu na kapitale skorygowanym o ryzyko to wskaźnik:
RORAC
RRO
RAPM
RORAC
Wskaźnik struktury portfela kredytowego (NPL) wylicza się poprzez iloraz:
kredyty nieregularne i kredyty ogółem brutto)*100%
przychody z tytu kredytów - odsetki od depozytów i kredyty ogółem brutto)*100%
(kredyty i wartość posiadanych zabezpieczeń)*100%
kredyty nieregularne i kredyty ogółem brutto)*100%
Ekonomiczną wartość dodaną wylicza się :
NOPAT-(CE*WACC) (NOPAT to wynik operacyjny po opodatkowaniu, CE to kapitał pracujący, WACC to średnio ważony koszt kapitału).
. (NOPAT/wymagany kapitał)*100%.
NOPAT-(ROE*WACC) (NOPAT to wynik operacyjny po opodatkowaniu, WACC to średnio ważony koszt kapitału).
NOPAT-(CE*WACC) (NOPAT to wynik operacyjny po opodatkowaniu, CE to kapitał pracujący, WACC to średnio ważony koszt kapitału).
Kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi i zainteresowanymi stronami w bezpośrednio zawartej transakcji to:
koszt historyczny.
wartość godziwa.
zamortyzowany koszt.
wartość godziwa.
Kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty.
instrumenty kapitałowe.
rzeczowe aktywa trwałe.
wartosci niematerialne i prawne.
instrumenty kapitałowe.
Ekspozycje kredytowe wobec osób fizycznych, udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem pożyczek i kredytów mieszkaniowych, pożyczek i kredytów hipotecznych oraz zobowiązań pozabilansowych to
ekspozycje kredytowe wobec Skarbu Państwa.
pożyczki i kredyty detaliczne.
odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi.
pożyczki i kredyty detaliczne.
Ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy to ekspozycje kredytowe
wątpliwe
stracone
poniżej standardu.
poniżej standardu.
Podatek dochodowy odroczony ujmowany jest w wysokości:
różnicy pomiędzy wartością bilansową aktywów i zobowiązań dla celów raportowania finansowego a ich wartością podatkową.
różnicy pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową dla celów raportowania finansowego.
sumy wartości podatkowej aktywów i zobowiązań oraz ich wartości bilansowej dla celów raportowania finansowego.
różnicy pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową dla celów raportowania finansowego.
Banki tworzą rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi, zaklasyfikowanymi do kategorii :
niepewne, podejrzane, zagrożone i stracone.
pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone.
pod obserwacją, podejrzane i stracone.
pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone.
Podstawowym celem inwentaryzacji jest:
sprawdzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych ze stanem rzeczywistym i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;
wszystkie odpowiedzi są poprawne.
ujęcie różnic w księgach rachunkowych i ustalenie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie oraz rozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych;oraz dokonanie oceny gospodarczej wykorzystywania i przydatności składników majątkowych;
wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Marża odsetkowa informuje o:
le groszy zysku lub straty wygenerowała przeciętna złotówka majątku wykorzystanego przez bank.
ile groszy wyniku odsetkowego (zysk lub strata) wygenerowała przeciętna złotówka wykorzystywanego przez bank majątku.
ile groszy wyniku z tytułu wyceny aktywów wygenerowała złotówka wykorzystanegi przez bank majątku.
ile groszy wyniku odsetkowego (zysk lub strata) wygenerowała przeciętna złotówka wykorzystywanego przez bank majątku.
Współczynnik TCR to:
Współczynnik kapitału podstawowego
Współczynnik rentowności aktywów
Łączny współczynnik kapitałowy
Łączny współczynnik kapitałowy
Który wskaźnik jest stosunkiem zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży?
Wskaźnik stopy zwrotu zainwestowanego kapitału
ROA
Wskaźnik rentowności sprzedaży
Wskaźnik rentowności sprzedaży

Powiązane tematy

#.

Inne tryby