Fiszki

Fale, przemiany jądrowe, rezystancja itp.

Test w formie fiszek Pytania na egzamin z fizyki II, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny. PWR
Ilość pytań: 89 Rozwiązywany: 3730 razy
Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. Przy włączeniu jed¬nego z nich woda zagotuje się po 15 min, przy włączeniu drugiego po 30 min. Po jakim czasie zagotuje się woda, jeżeli włączymy czajnik, w którym 2 uzwojenia zostały połączone: szeregowo
45 min.
Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy, w czasie 30 minut. Oznacza to, że natężenie prądu wynosi:
4 A
Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natężeniu I. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi
IL^2/4pi^2
Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. układu SI?
kg*A^-1*s^-2
Bardzo trwały magnes ma dużą:
względną przenikalność magnetyczną
Która z podanych inf. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa?
ferromagnetyzm nie jest własnością kryształów, lecz pojedynczych atomów
A. domeną nazywamy obszar, w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. atomów
powyżej punktu Curie ferromagnetyk staje się diamagnetykiem
metale są na ogół ferromagnetykami
A. domeną nazywamy obszar, w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. atomów
Jeżeli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w próżni, to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyraża się wzorem B=B0μ. Przenikalność magnetyczna μ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zależy:
tylko od wartości B0
od rodzaju ferromagnetyka, od wartości B0, i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany
tylko od rodzaju ferromagnetyka
od rodzaju ferromagnetyka i od wartości B0
od rodzaju ferromagnetyka, od wartości B0, i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany
Temp. Curie to temperatura:
w której półprzewodnik staje się izolatorem
poniżej której gaza można skroplić
w której znika opór leketryczny przewodnika
w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem
w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem
Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. podstaw. ukł SI
A*s^2/kg*m^2
kg*m^2/A*s^2
kg*m^2/A*s^2
kg*m/s^2
kg*m^2/A*s^2
Wew. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. Do czasu> Natężenie prądu indukcyjnego w zwoju:
jest stałe, a jego wartość nie zależy od wartości oporu
zmienia się okresowo
jest stałe, a jego wartość jest wprost proporcjonalna do oporu
jest stałe, a jego wartość jest odwrotnie propor. do oporu
jest stałe, a jego wartość jest odwrotnie propor. do oporu
Wew. każdego z 2 identycznych zwojów o oporze R każdy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. Co możemy powiedzieć o całkowitym ładunku, który przepłynie w każdym ze zwojów?
w pierwszym zwoju przepłynie mniejszy ładunek niż w drugim
w pierwszym zwoju przepłynie większy ładunek niż w drugim
w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek, którego wartość zależy od wielkości zmiany strumienia, a nie zależy od oporu R
w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zależy od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R
w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zależy od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R
Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. Na rys. Która z poniższych wypowiedzi jest poprawna?
pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu, a przyciągany w chwili wyłączania prądu
pierścień jest odpychany przez elektromagnes cały czas podczas płynięcia prądu
pierścień jest przeciągany przez elektromagnes w chwili włączania prądu, a odpychany w chwili wyłączania prądu
elektromagnes nie oddziałuje na pierścień w żadnym przypadku
pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu, a przyciągany w chwili wyłączania prądu
Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak że połowa znajduje się wew. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jeżeli pętla będzie się poruszała w kierunku:
-y
+x
-x
+y
+x