Pytania i odpowiedzi

admin szewczenko 1

Pytanie 1
Które z podanych zewnętrznych form działań administracji są formami władczymi:
akt egzekucyjny
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Pytanie 2
Rada Legislacyjna działa przy
Prezesie Rady Ministrów
Pytanie 3
Upoważnienie wyraźne („delegacja ustawowa „), to przepis określajacy
treść regulacji
podmiot uprawniony do wydania aktu normatywnego
przedmiot regulacji
Pytanie 4
Starosta jest organem
samorządu terytorialnego
Pytanie 5
Dyrektor Izby Skarbowej jest organem administracji
Nie zespolonej
Pytanie 6
Uznanie administracyjne to:
swoboda w zakresie określenia konsekwencji prawnych
Pytanie 7
Trwałość zewnętrznego ostatecznego aktu administracyjnego skutkuje
możliwością dokonania zmiany aktu jedynie w przypadkach określonych ustawowo
Pytanie 8
Ministerstwo tworzy: (powiat, gmina ):
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia
Pytanie 9
Wojewoda może wstrzymać egzekucję administracyjną obowiązków o charakterze pieniężnym
na okres 30 dni
Pytanie 10
Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje
Komendant główny Policji za zgodą Wojewody
Pytanie 11
Polecenie Wojewody jest
poleceniem służbowym
Pytanie 12
Spory między Wojewodami rozstrzyga
Prezes Rady Ministrów
Pytanie 13
Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza przyznaje:
okręgowa rada lekarska
Pytanie 14
Metoda hierarchii charakteryzuje się
pełnym podporządkowaniem pionowym
zależnością osobową
zależnością służbową
Pytanie 15
Źródłami prawa administracyjnego powszechnie obowiązującymi są
akty prawa miejscowego
rozporządzenia

Pokrewne tematy

#admin

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.