Pytania i odpowiedzi

Admin Szewczenko 2

Pytanie 1
68. Trwałość zewnętrznego ostatecznego aktu administracyjnego skutkuje:
możliwością dokonania zmiany aktu jedynie w przypadkach określonych ustawowo
Pytanie 2
69. Przymus bezpośredni, to:
środek egzekucyjny
Pytanie 3
95.Administracja publiczna według definicji negatywnej to:
każda działalność państwa nie będąca działalnością ustawodawczą i sądowniczą
Pytanie 4
96.Normy prawa administracyjnego według teorii praw specjalnych:
uprawniają i zobowiązują podmioty dysponujące władztwem państwowym
Pytanie 5
97.Część ogólna prawa administracyjnego obejmuje:
zasady i pojęcia dotyczące wszystkich dziedzin prawa administracyjnego
Pytanie 6
98.Administracja zawiadowcza to:
administracja nie władcza
Pytanie 7
99.Polityka administracyjna to:
nauka formułująca twierdzenia de lege ferenda
Pytanie 8
100.Cechą charakterystyczną stosunku administracyjno-prawnego jest:
możliwość decydowania o treści stosunku przez podmiot administracyjny
nie równorzędność pozycji podmiotów tego stosunku
oparcie na normach prawa administracyjnego
Pytanie 9
101. Stosunki administracyjno-prawne ad hoc odnoszą się do:
konkretnego, jednorazowego działania
Pytanie 10
102. Zasada decentralizacji polega na:
przekazywaniu zadań w „dół”
usamodzielnieniu niższych ogniw administracji
Pytanie 11
103. Zasada koncentracji dotyczy:
b)lokalizowania zadań na centralnych szczeblach administracji
Pytanie 12
104. Autonomia polega na samodzielności w zakresie:
stanowienia prawa rangi ustawowej
Pytanie 13
105. Nawiązywanie stosunku administracyjno-prawnego to:
z mocy ustawy ( obowiązek szkolny)
akt administracyjny (decyzja)
umowy publiczno-prawne (umowa administracyjna)
działania faktyczne
Pytanie 14
107. Zrzeczenie się praw publicznych jest możliwe:
na podstawie ustawy
Pytanie 15
108. Nadzór nad korporacjami prawo publiczne ma charakter
aktywny i pasywny

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.