Pytania i odpowiedzi

Test RF

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Rachunkowości Finansowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1361 razy
Pytanie 1
Koncepcja wyceny we współczesnej rachunkowości oparta jest na zasadzie :
ostrożnej wyceny
Pytanie 2
Waluty obce w kasie na dzień bilansowy wycenia się według :
średniego z dnia poprzedzającego dzień wyceny
Pytanie 3
Aktualizacja wartości środków trwałych odnoszona jest do :
kapitału z aktualizacji wyceny
Pytanie 4
Rozrachunki na koniec okresu sprawozdawczego są wyrażone w :
kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
Pytanie 5
Za politykę rachunkowości w jednostce odpowiada :
kierownik jednostki
Pytanie 6
Wycena zakupionych środków trwałych w momencie (...) wyrażona jest w :
skorygowanej cenie nabycia
Pytanie 7
Użytkowanie wieczyste gruntu w przepisach bilansowych to :
środek trwały
Pytanie 8
Amortyzacja według polskich rozwiązań prowadzona jest metodą :
liniową, degresywną
Pytanie 9
Środki trwałe w budowie :
nie podlegają amortyzacji
Pytanie 10
Amortyzacja wartości firmy ujmowana jest na koncie :
pozostałe koszty operacyjne
Pytanie 11
Wartości niematerialne i prawne :
bezwzględnie nie mogą być przedmiotem wytworzenia
Pytanie 12
Konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości wynika z :
ostrożnej wyceny
Pytanie 13
Koszty remontu :
żadna z powyższych
Pytanie 14
Metody wyceny rozchodu towarów i materiałów (FIFO, LIFO) :
stosowane są w przypadku cen rzeczywistych
Pytanie 15
Towary i materiały na dzień bilansowy :
wartość musi być doprowadzona do ceny rzeczywistej

Powiązane tematy