Pytania i odpowiedzi

ARZ

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. ARZ
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 1984 razy
Pytanie 16
Według The SUmmary Inovation Index (SII) Polska w latach 2014-2015 zaliczała się do grupy krajów określanych jako:
umiarkowani innowatorzy
Pytanie 17
Liderzy innowacyjności to kraje, w których:
sumaryczny wskaźnik innowacyjności jset wyższy o 20% lub więcej od średniego poziomu dla krajów UE
sumaryczny wskaźnik innowacyjności jset wyższy o 50% lub więcej od średniego poziomu dla krajów UE
Pytanie 18
Średnia ważona stawka celna (the trade-weighted average tariff) jest tym wyższa dla danego kraju:
im więcej kategorii towarów w imporcie do tego kraju jest objętych stawkami zerowymi
Pytanie 19
Do barier wejścia na rynek zagraniczny można zaliczyć:
potrzeby kapitałowe
cła i inne opłaty importowe
Pytanie 20
Czynniki wzrostu siły przetargowej dosawców:
wysoki koszt zmiany dostawcy
możliwość integracji dostawcy w przód
Pytanie 21
Względny udział przedsiębiorstwa w rynku wynosi 0,7. Oznacza to, iż:
sprzedaż przedsiębiorstwa stanowi 70% sprzedaży największego konkurenta
Pytanie 22
Wzrost bezwzględnego udziału firmy w rynku w ujęciu wartościowym może być wynikiem:
wzrostu cen produktów firmy przy niezmienionym wolumenie ich sprzedaży
wzrostu zarówno wolumenu sprzedaży, jak i cen uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo
Pytanie 23
Wskaźnik koncentracji CR 4 wynosi 60%. Oznacza to, że:
cztery największe przedsiębiorstwa mają w sumie 60% udziału w rynku
Pytanie 24
Wskaźnik Herfindahla - Hirschmana ustala się jako:
sumę kwadratów udziałów wszystkich przedsiębiorstw na rynku
Pytanie 25
Wskaźnik Herfindahla - Hirschmana o wartości bliskiej 0 wskazuje na:
sytuację zbliżoną do konkurencji doskonałej
Pytanie 26
Rynek, dla którego wskaźnik HHI (nieunormowany) wynosi pomiędzy 1000 a 1800 uznawany jest za rynek:
umiarkowanie skoncentrowany
Pytanie 27
Czynniki wpływające na popyt na surowce to:
faza koniunktury
wydarzenia polityczne
zmiany technologiczne
środki polityki gospodarczej
Pytanie 28
Podstawową jednostkę konsumującą w przypadku rynku mebli biurowych stanowi:
przedsiębiorstwo
Pytanie 29
Popyt efektywny to popyt określony przez:
potrzeby ujawnione na rynku
potrzeby ujawnione na rynku i mające pokrycie w funduszu nabywczym przy uwzględnieniu istniejącego poziomu cen towarów i usług
potrzeby poparte odpowiednim funduszem nabywczym
Pytanie 30
Wzór Q=Nxs (N-populacja, S-wskaźnik spożycia na 1 mieszkańca) najlepiej wyraża pojemność rynku na:
artykuły powszechnego spożycia

Powiązane tematy

#ARZ