Pytania i odpowiedzi

Audyt i rewizja finansowa WSZIB

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. WSZiB
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3195 razy
Pytanie 1
Rewizja sprawozdań finansowych to:
Sporządzić i przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego, a także wydać przez biegłego rewidenta opinię i raport
Pytanie 2
Rewizja finansowa realizuje następujące funkcje:
kontrolną, informacyjną, uwierzytelniającą
Pytanie 3
Do nieobowiązkowych elementów sprawozdania finansowego zalicza się (sporządzają je podmioty badane przez biegłego rewidenta):
rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z działalności zarządu
Pytanie 4
Dokument "Zielona księga - Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu" została opublikowana przez Komisję Europejską jako:
podstawa do dystrybucji o świadczeniu usług audytorskich i roli biegłych rewidentów w dobie globalizacji
Pytanie 5
Rodzaje opinii:
opinie bez zastrzeżeń, opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem, opinia z zastrzeżeniem, opinia z zastrzeżeniem i uzupełniającym objaśnieniem, opinia negatywna, odstępstwo od badania
Pytanie 6
Jaki z przedstawionych elementów nie występuje w raporcie badania sprawozdania przez biegłego rewidenta:
odstępstwo od badania - związane jest z rozwiązywaniem umowy, gdyż biegły rewident nie jest w stanie otrzymać wystarczających informacji by mógł wyrazić prawdziwą
Pytanie 7
Przez środki trwałe w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (...) rozumie się:
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych
Pytanie 8
Amortyzacja jest to:
wartość odpisywana w koszty w poszczególnych okresach obrachunkowych
Pytanie 9
Przedsięwzięcie inwestycyjne to:
inwestycja złożona, skłądająca się z inwestycji podstawowej oraz inwestycji towarzyszącej
Pytanie 10
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pochodzące z inwestycji wycenia się:
w przypadku nabycia - w cenie nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Pytanie 11
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie:
to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego
Pytanie 12
inwentaryzacja to:
szereg czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony moment (dzień) i porównanie tego stanu ze stanem ewidencyjnym (księgowym)

Powiązane tematy