Pytania i odpowiedzi

Anatomia egzamin 2017

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. do nauki
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 2827 razy
Pytanie 1
Tętno na kończynie dolnej wyczuwamy na:
A. dorsalis pedis
A. tibialis posterior
Pytanie 2
Klasyczne zdjęcie RTG PA zawiera:
atrium sinistrum
ventriculus sinister
trachea
Pytanie 3
Cupula pleurae:
jest częścią pleura parietalis
pokrywa szczyt płuca
od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
Pytanie 4
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. sacrotuberale
Pytanie 5
N. facialis:
tworzy ganglion geniculi
unerwia m. stapedius
oddaje chorda tympani
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideum
Pytanie 6
Bronchus prinicipalis dexter:
ma większą średnicę niż bronchus principalis sinister
oddaje bronchus eparterialis
krzyżuje się u góry z v. azygos
Pytanie 7
W sznurze bocznym przebiegają:
tractus spinocervicalis
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
tractus spinotectalis
Pytanie 8
Uszkodzenie móżdżku może spowodować:
mowę skandowaną
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
drżenie zamiarowe
Pytanie 9
A. carotis communis:
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej krtani sinus caroticus
lewa odchodzi bezpośrednio z arcus aortae
prawa odchodzi od tuncus brachiocephalicus
jest unerwiona przez n. glossopharyngeus i n. vagus
Pytanie 10
Ograniczenia trigonum cisticum:
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
od lewej strony ductus hepaticus communis
Pytanie 11
Miejsca osłuchiwania zastawek:
Pytanie 12
U pacjenta stwierdzono stabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu:
oculomotorius
Pytanie 13
Określ prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki:
canalis n. hypoglossi uchodzi z przodu od condylus occipitalis
tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
Pytanie 14
Do grupy bocznej m. przedramienia zaliczamy:
m. extensor carpi radialis longus
Pytanie 15
Do grupy przyśrodkowej m. uda zaliczamy:
m. gracillis
m. adductor longus
m. pectineus
m. adductor magnus

Powiązane tematy