Pytania i odpowiedzi

bankowość str 11-15

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 2247 razy
Pytanie 1
koszty odsetek od kredytu w RPP stanowią element:
dział. finansowa
Pytanie 2
przy leasingu operacyjnym korzystający do kosztów bieżącego okresu wlicz się:
całą ratę leasingową
Pytanie 3
roczne sprawozdanie finansowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu nie później niż:
6 miesięcy od dznia bilansowego
Pytanie 4
odpis akt. dokonany z tytułu utraty wartości zapasów powoduje powstanie różnicy między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów a ich wartością podatkową:
ujemnej przejściowej różnicy między wart. księgową i podatkową tych aktywów
Pytanie 5
kwota podatku dochodowego,o jaką będzie można w przyszłości zmniejszyć podatek bieżący, wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż możliwe będzie uwzględnienie już poniesionych, lecz podatkowo na razie nie uznanych kosztów w myśl ust. o rachunkowości:
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pytanie 6
zgodnie z ust. o rachunkowości odstąpienie od ustalenia aktywów i tworzenia rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego:
jest możliwe, jeśli sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiąskowi badania
Pytanie 7
przez rezerwy w myśl przepisów ust. o rachunkowości rozumie się:
zob, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne
Pytanie 8
części odroczona podatku dochodowego wykazuje się w
w RZiS
Pytanie 9
rachunkowość w Polsce regulowana jest poprzez
przepisy prawa oraz profesjonalne standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Pytanie 10
obowiązek badania i ogładzania sprawozdań finansowych w myśl przepisów ust. o rach nałożono bezwarunkowo:
banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, spółki akcyjne
Pytanie 11
Ustalając wartość bilansową wartości niematerialnych i prawnych uwzględniamy ich dotychczasowe zużycie zgodnie z zasadą:
zasady ostrożnej wyceny.
Pytanie 12
Koszt wytworzenia na własne potrzeby jest charakterystyczny dla wariantu ustalenia wyniku finansowego:
porównawczego
Pytanie 13
Koszt budowy środka trwałego we własnym zakresie wyniósł 40000.- Koszt kredytu zaciągniętego w cełu jego sfinansowania wyniósł 4000,- Odsetki z tytułu lokaty wolnych środków z tego kredytu wyniosły 1000,- Wartość środka trwałego w budowie wynosi:
43000
Pytanie 14
Waluty to w rachunkowości:
znaki pieniężne będące krajowym środkiem płatniczym
Pytanie 15
Zapłacone odsetki od otrzymanych pożyczek w rachunku przepływów pieniężnych są w segmencie działalności:
finansowej

Powiązane tematy