Pytania i odpowiedzi

Bankowość

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test wiedzy z bankowości.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 8290 razy
Pytanie 1
Zabezpieczeniem rzeczowego kredytu jest:
- kaucja
- blokada środków na rachunku
Pytanie 2
Instytucja, która gwarantuje środki klientów zdeponowane w banku równowartości 100 000 euro to:
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Pytanie 3
Ryzyko utraty zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań to:
- ryzyko płynności
Pytanie 4
Narodowy Bank Polski:
- Jest bankiem rezerwowym dla banków operacyjnych
- Reguluje płynność sektora bankowego
- Pełni rolę „pożyczkodawcy ostatniej szansy” (lender of last resort)
Pytanie 5
Do kategorii ryzyka rynkowego zalicza się:
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko kursu walutowego
Pytanie 6
Obecnie nadzór nad sektorem finansowym w Polsce sprawuję:
- komisja nadzoru finansowego
Pytanie 7
Bank nie ponosi ryzyka kredytowego w sytuacji:
- zakupu obligacji na własny rachunek
Pytanie 8
Właściciele (akcjonariusze) banku odnoszą korzyści przez:
- wzrost wartości banku
- wypłaconą dywidendę
Pytanie 9
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach
- gwarantuje depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
- odpowiada za przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem
Pytanie 10
System bankowy w Polsce jest:
- dwuszczeblowy
Pytanie 11
Elementem charakterystycznym dla zdefiniowania pojęcia „pożyczka…” jest:
- brak wymogu określenia celu przeznaczenia środków
- brak obowiązku kontroli wykorzystania pożyczki
Pytanie 12
Do działań banków wskazujących na konkurencję jakościową w sektorze bankowym zaliczyć można:
-podnoszenie jakości obsługi
- wdrażanie innowacji w sektorze bankowym
Pytanie 13
Ryzyko poniesienia strat wynikających z zawodności pracowników oraz systemów technicznych to:
- ryzyko operacyjne
Pytanie 14
Które z poniższych wskaźników mierzą efektywność banku:
- marża odsetkowa
Pytanie 15
Czynnościami bankowymi sensu stricte nie są:
- przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie
- przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych z nadejściem określonego terminu
Pytanie 16
Zabezpieczenie kredytu, w ramach którego miejsce dotychczasowego dłużnika zajmuje osoba trzecia jako dłużnik samoistny, a dotychczasowy dłużnik zostaje z długu zwolniony to:
- przyjęcie długu
Pytanie 17
Zakup na własny rachunek papierów wartościowych przez bank to:
- operacja aktywna

Powiązane tematy

#bankowosc