Powtórzenie: MSR

MSR 11

Kultura, powtórzenie. 57 pytań.

Do użytkowników sprawozdań finansowych należą:
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Która z cech sprawozdania finansowego jest prawdziwa
Porównywalne
Co wchodzi w skład zasady wyceny
Koszt historyczny, aktualna cena nabycia, wartość możliwa do uzyskania, wartość bieżąca
Czego dotyczą ograniczenia przydatności i wiarygodności informacji w sprawozdaniu finansowym
Wyważenia korzyści i kosztów
Czego dotyczy materialna polityka bilansowa
Oddziaływania na wartości aktywów i pasywów oraz na poziom wyniku finansowego wykazywanego w rocznym sprawozdaniu finansowym
Do celów polityki przedsiębiorstwa nie należy
minimalizacja wartości bilansowej firmy
Które z poniższych dotyczą dotyczą działalności inwestycyjnej
a, b, d
Które stwierdzenia są fałszywe w odniesieniu do koncepcji zachowania kapitału?
tworzy powiązanie pomiędzy kapitałem a stratą
Które twierdzenie NIE jest wyraźnie bądź pośrednio zawarte w sprawozdaniach finansowych
Komplementarność
Nie istnieje zasada wyceny
kosztu aktualnego
Działalność finansowa to
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Która z metod jest metodą sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
A i B są prawidłowe
Na czym polegają korekty
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku instytucji finansowej zapłacone odsetki i otrzymane dywidendy zalicza się do
do przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Gdzie należy ujawnić przepływy środków pieniężnych z tytułu podatku dochodowego
W przepływie środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Twierdzenie wyraźnie bądź pośrednio zawarte w sprawozdaniach finansowych oznaczone skrótem PIWKO to
Prezentacja i ujawnienie, Istnienie/występowanie, Wycena/pomiar, kompletność, Obowiązki i prawa
Kto nie musi stosować MSSF
Akademia Leona Koźmińskiego
Skrót MSSF w języku angielskim oznacza
IFRS
Zaletami MSSF są
Harmonizacja i standaryzacja, porównywalność
Gdzie przenosimy nadwyżkę
Kapitał Własny

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.