Powtórzenie: MSR

MSR 11

Kultura, powtórzenie. 57 pytań.

Wartość godziwą maszyn i urządzeń stanowi zazwyczaj na podstawie
Wartości rynkowej na podstawie wyceny rzeczoznawców
Zgodnie z MSR 1 sprawozdanie finansowe składa się
Z bilansu, rachunków zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej
Początkową wartość rzeczowego majątku trwałego ustala się
W cenie nabycia, a w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, w wysokości technicznego kosztu wytworzenia
MSR nr 36 reguluje
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zasady określone w MSR 36 dotyczą
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kwoty przypadające udziałowcom są traktowane jako
Elementy kapitału własnego
Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się obiekty które
Jednostka utrzymuje w celu wykorzystania w działalności lub oddania do używania i będą one wykorzystywane przez czas dłuższy niż rok obrotowy
Ulepszenie rzeczowych aktywów trwałych
Powiększa wartość bilansową lub stanowi nową pozycję aktywów trwałych
Ulepszenie środka trwałego to
Przebudowa
Skrót MSSF oznacza
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Do kosztów finansowych zalicza się
odsetki od wyemitowanych obligacji
Straty poniesione w związku ze zdarzeniami losowymi zwiększają
pozostałe koszty operacyjne
Tworzenie rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń jest realizacją zasady
ostrożności
Konto “Odpisy aktualizujące należności” może wykazywać saldo
Ct
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się
równowartość otrzymanych od kontrahentów środków pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym
Wartość godziwą gruntów oraz budynków ustala się zazwyczaj na podstawie wyceny opartej na ewidencji transakcji rynkowych dokonywanej przez
profesjonalnych rzeczoznawców
Kosztami, które nie stanowią części ceny nabycia lub kosztu wytworzenia są
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zasady określone w MSR 36 dotyczą
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Do aktywów niematerialnych NIE zalicza się
wartości firmy
Instrumenty zwiększające stan środków pieniężnych to między innymi
wszystkie odpowiedzi są poprawne

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.