Powtórzenie: AiPSI

Język angielski, powtórzenie. 14 pytań.

1. Wystawiona przez przedsiębiorstwo faktura za sprzedane towary jest dla tego przedsiębiorstwa dowodem:
zewnętrznym własnym
2. Prawdziwa jest zależność:
zysk brutto = zysk netto + podatek dochodowy
3. Kontami kosztów w układzie kalkulacyjnym są:
produkcja podstawowa, koszty wydziałowe, produkcja pomocnicza
4. Rachunek zysków i strat to zestawienie:
przychodów i kosztów
5. Które z wymienionych kont jest kontem analitycznym:
należności od pracownika Kowalskiego
6. Wskaż, która z odpowiedzi poprawnie ujmuje jeden ze sposobów wpływu operacji gospodarczej na bilans:
zwiększenie jednego składnika aktywów oraz zwiększenie jednego składnika pasywów
7. Które z wymienionych elementów sprawozdania finansowego dotyczy ściśle określonego momentu czasu:
bilans
8. Spłatę przelewem kredytu bankowego należy zaksięgować:
Koszty finansowe Dt, Rachunek bankowy Ct
9. Do składników sprawozdania finansowego nie zaliczamy:
wszystkie powyższe (a-c) zestawienia są elementami sprawozdania finansowego
10. Nabyty przez firmę w celu wykorzystania w dziale księgowości program komputerowy to:
wartość niematerialna i prawna
11. Saldo Dt na koncie aktywów występuje, gdy:
obroty Ct są mniejsze od obrotów Dt
12. Kontami pasywnymi są:
fundusze specjalne, wynik finansowy
14. Zakup towarów (zapłata za 2 tygodnie) należy zaksięgować na kontach:
Towary Dt, rozrachunki z dostawcami Ct
15. Kontami kosztów w układzie rodzajowym są:
amortyzacja, ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.