Powtórzenie: BIM 2019

Inne, powtórzenie. 30 pytań.

1. Prostatic gland (prostata):
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
Wtórnie położone zaotrzewnowo są:
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
descending colon (colon descendens)
ascending colon (colon ascendens)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoraco- cervicalis)
. główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy:
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
Oceń poprawność odpowiedzi:
hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria):
uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery (a. coronaria dextra). Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
sinu-atrial node (nodus sinuatrialis)
diaphragmatic surface (facies diaphragmatica cordis)
atrioventricular node (nodus atrioventricularis)
Cechy charakterystyczne kręgu szczytowego (C1) to
brak trzonu
otwór wyrostka poprzecznego
brak wyrostka kolczystego
Oceń poprawność odpowiedzi:
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących bile duct (ductus choledochus):
. u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących gałęzi vagus n. (n. vagus):
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie lewej biegnie pod łukiem aorty bocznie od więzadła tętniczego
bronchial branches (rr. bronchiales) odchodzą w miejscu skrzyżowania nerwu z oskrzelem głównym
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie prawej owija się dookoła żyły podobojczykowej prawej
thoracic (inferior) cardiac branches (rr. cardiaci thoracici (inferiores)) odchodzą poniżej odejścia n. krtaniowego wstecznego
splot przełykowy przedni utworzony jest głównie przez n. błędny lewy
Która z wymienionych struktur przechodzi z jamy klatki piersiowej do jamy brzusznej
żyła nieparzysta
nerw trzewny większy
nerw przeponowy prawy
W skład mięśni dna miednicy wchodzi/ą:
iliococcygeus m. (m. iliococcygeus)
puborectalis m. (m. puborectalis)
coccygeus m. (m.coccygeus)
Rectal venous plexus (plexus venosus rectalis):
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis
Oceń poprawność stwierdzeń opisujących topografię oskrzela głównego lewego:
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: left vagus nerve (n. vagus sinister)
powierzchnię górną oskrzela głównego lewego krzyżuje: aortic arch (arcus aorticus)
owierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: esophagus

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.