Powtórzenie: Angielski - 35 zdań

Język angielski, powtórzenie. 35 pytań.

To pytanie jest nieistotne.
This question is irrelevant.
On jest bezwzględnym władcą.
He is ruthless lord.
Jestem przywiązana do mojej rodziny.
I am attached to my family.
Małe dziecko jest nieświadome różnych niebezpieczeństw, a dorosły człowiek jest świadomy niebezpieczeństw.
A little child is unaware of a various dangerous an adult person is aware a dangerous.
Mam wyrazisty obraz swojego dzieciństwa.
I have a vivit image of my child.
Ta rana krwawi, krew jest wszędzie.
This wound is bleeding, blood is everywhere.
On wpadł jak burza do mojego pokoju i zaczął krzyczeć.
His stormed in to my room and started scream.
Nie rozpraszaj mnie, próbuję się skoncentrować na mojej pracy.
Dont distract me, I try to fokus on my work.
Mam obrzydliwy zwyczaj, obgryzam paznokcie.
I have a disqusting habit, I am biting my nails.
Pokłóciłam się z moją najlepszą przyjaciółką.
I had a big argument with my best friend.
To tylko zadrapanie, ale ono mnie swędzi.
It is only scratch, but it is itchy.
Wejz wszystkie rzeczy i wynocha stąd.
Pick up your stuff and get out of here.
Chcę wybrać się na wycieczkę objazdową do Rzymu.
I want to go on a tour trip to Rome.
Masz dużo niepotrzebnych rzeczy, pozbądz się ich.
You have got a many unneessfary stuff, get rid of them.
Oni zamknęli starą fabrykę, ale wkrótce otworzą nową.
They shutdown old factory, but soon they will open a new.
Kiedy szłam wczoraj wieczorem do domu, nagle mój znajomy pojawił się znikąd obok mnie.
When I was going home yesterday evening my old friend come out of nowhere next to me.
Jeśli nie będziesz studiował, skończysz w rynsztoku.
If you dont learn, you will and up gutter.
Lód zmienia się w wodę, gdy temperatura rośnie.
Ice turnes into water when temperatures grow up.
Upuściłeś długopis, podnieś go.
You droped a pen, pick it up.
W (poniedziałek) bujamy się przy mecie i rozmawiamy z kolegami o życiu.
On monday we hang out next to the meta club and we talk with mates about life.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.