Pytania i odpowiedzi

AEZAKMI 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1170 razy
Pytanie 16
Ile cząsteczek NADPH potrzeba, aby zsyntetyzować cząsteczkę kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla z acetylo-CoA? Proszę zaokrąglić liczby do jedności?
16
Pytanie 17
Dopasuj białko motoryczne do pełnionej funkcji:
Skurcz mięśnia szkieletowego
MIOZYNA
Ruch wici plemnika
DYNEINY
Transport pęcherzyków od jądra komórkowego do peryferiów komórki
KINEZYNY
Ruch wici bakteryjnej
FLAGELLINA
Pytanie 18
Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują układ motoryczny wici bakteryjnej? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Wić jest wydłużana przez przyłączanie flagelliny do jej wolnego końca.
Źródłem siły napędowej dla wici bakteryjnej jest gradient protonów.
Obecność chemoatraktanta w otoczeniu bakterii zmniejsza częstotliwość koziołkowania, przez co komórka bardziej sprawnie porusza się w kierunku rosnącego stężenia związku.
Pytanie 19
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą alfa-tubuliny(T), a które aktyny (A)?
Pytanie 20
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń opisują głowne funkcje fizjologiczne wolnych kwasow tłuszczowych Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
służą jako prekursory fosfolipidów i glikolipidów
są prekursorami triacylogliceroli
są prekursorami pewnych hormonów i przekaźnikami wewnątrzkomórkowymi
służą jako paliwo molekularne
Pytanie 21
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących degradacji białek w komórkach są PRAWDZIWE?
Funkcję znacznika białek przeznaczonych do degradacji w komórkach eukariotycznych pełni ubikwityna
W przyłączeniu ubikwityny do białek biorą udział trzy enzymy: enzym aktywujący ubikwitynę, enzym koniugujący i ligaza ubikwitynowo-białkowa
Pytanie 22
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą lipazy wrażliwej na hormony:
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Pytanie 23
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących triacylogliceroli przechowywanych w tkance tłuszczowej są PRAWDZIWE?
Ich zapasy są uwalniane m. in. przez adrenalinę i glukagon
Mogą być prekursorami glukozy w glukoneogenezie
są źródłem kwasów tłuszczowych, które mogą być utleniane do CO2 i H2) w celu zapewnienia komórce energii

Powiązane tematy