Pytania i odpowiedzi

wózek widłowy 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. wózek widłowy
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 1660 razy
Pytanie 1
urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
waznej decyzji zezwalajacej na eksploatacje wydanej przez organ wlasciwej jednostki dozoru technicznego
Pytanie 2
które z wymienionych czynności nie naleza do zakresu obowiązków obsługujacego utb
wykonywanie niewielkich napraw urzadzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
Pytanie 3
terminy przegladów konserwacyjnych urzadzeń technicznych
sa zawarte w instr. eksploatacji urządzenia
Pytanie 4
dozorem technicznym nazywamy:
określone ustawą działania zmierzające do zapenienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
Pytanie 5
Dozór techniczny nad urzadzeniami technicznymi wykonuje
Urząd dozoru technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
Pytanie 6
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urzadzenia technicznego traktowana jest jako:
Modernizacja urządzenia technicznego
Pytanie 7
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienia wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Pytanie 8
ustawa o dozorze technicznym okresla nastepujące formy dozoru technicznego:
pełna, ograniczona, uproszczona
Pytanie 9
Decyzję zezwalającą na eksploatację urzadzenia technicznego wydaje:
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Pytanie 10
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:
wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
Pytanie 11
obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:
wszystkie powyższe waunki muszą być spełnione jednocześcnie
Pytanie 12
W przypadku nie przestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
Pytanie 13
w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
wydaje decyzje wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
Pytanie 14
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczesliwego wypadku, eksploatujący:
niezwłocznie powiadamia udt o zaistniałym zdarzeniu
Pytanie 15
Zaświadczenie kwalfikacyjne do obsługi może zostac cofnięte przez:
organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Powiązane tematy