Pytania i odpowiedzi

Audyt

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 2014 razy
Pytanie 1
Które ze zdań nie jest prawdziwe?
Rygor i metoda, wprowadzane poprzez umiejętność analitycznego myślenia, pozwalającego wyłonić problem oraz umiejętność syntetyzowania tychże problemów dla pokonania nieprawidłowości i wydania rzeczowych zaleceń to jedna z cech charakteryzujących audytora wewnętrznego
Pytanie 2
Raport COSO, wskazówki Coco, standardy ISO i INTOSAI (Międzynarodowe standardy Kontroli IFAC) to:
Formy standardów kontroli wewnętrznej
Pytanie 3
OLAF to skrót określający:
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Pytanie 4
Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
kontroli zarządczej
Pytanie 5
Bezpośredni kontakt z personelem odpowiedzialnym za proces, możliwość osobistego przekonania o stanie faktycznym, bezpośredniej obserwacji pracy, środowiska, warunków to technika audytu
Wizytacja terenowa, inspekcja
Pytanie 6
Cechy prawidłowo sporządzonego raportu z przeprowadzonego audytu to:
-dokładność (dokładnie odzwierciedla stan faktyczny
-obiektywność ( neutralność i bezstronność prezentacji zarówno faktów, jak i analizy oraz oceny, wnioski powinny być wolne od subiektywnych spostrzeżeń i stronniczości),
-jasność ( zrozumiałość i logiczność),
-czytelność i przejrzystość.
Pytanie 7
Do obowiązków audytora wewnętrznego w ramach prowadzonych czynności nie należy:
Żadne z powyższych
Pytanie 8
Kryterium klasyfikacji dokumentacji audytu ze względu na sposób przechowywania dzieli dokumentację na:
Akty stałe oraz akty bieżące
Pytanie 9
Czy zgodnie z ustawą o finansach publicznych biegły rewident może być audytorem wewnętrznym:
Tak
Pytanie 10
Czy ocena audytora 5 (w skali od 1 do 5) w kryterium kontrola wewnętrzna oznacza:
Brak kontroli
Pytanie 11
Minimalizacja kosztów wykorzystywanych zasobów przez jednostkę przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej ich jakości to definicja:
Zasady oszczędności
Pytanie 12
Działania o charakterze zapewniającym, profil audytorów, proces badania jest podobny dotyczą:
Żadne z powyższych
Pytanie 13
Kodeks etyki audytora wewnętrznego określa: zasady dotyczące zawodu i praktyki wykonywania audytu wewnętrznego, oraz reguły postępowania, które opisują normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego. Według kodeksu audytor wewnętrzny powinien przestrzegać następujących zasad:
Uczciwość
Obiektywizm
Profesjonalizm
Konflikt interesów
Pytanie 14
Ustalenie zbioru przepisów prawnych, zgodnie z którymi jednostka musi działać, to w ramach przygotowania planu audytu, etap:
Identyfikacja środowiska zewnętrznego
Pytanie 15
Do cech audytu wewnętrznego należą:
Nacisk na przyczyny niekorzystnego zjawiska, niezależność, nastawienie na usprawnienie działalności

Powiązane tematy