Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - Genetyka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dział "Genetyka". Test z Biologi z podręcznika "Puls Życia" dla klasy 8 Szkoły Podstawowej
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 31255 razy
Pytanie 16
Trzy kolejne zasady azotowe w jednej nici nazywamy :
kodonem
Pytanie 17
Każdy kodon zawiera informacje o jednym ..., który wchodzi w skład określonego białka.
aminokwasie
Pytanie 18
Połącz definicje z podanymi pojęciami
mRNA
jego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej
tRNA
pełni on funkcję transportującą
rybosomy
do nich przemieszczają się mRNA i tRNA
RNA
jest jednoniciowy i tymina jest w nim zastąpiona uracylem
gen
trójki zasad azotowych odpowiadające za syntezę jednego białka
genom
suma wszystkich genów
Pytanie 19
Ojcem genetyki jest:
Gregor Mendel
Pytanie 20
Gen ustępujący to inaczej:
gen recesywny
Pytanie 21
Połącz
fenotyp
cechy organizmu możliwe do zaobserwowania
genotyp
zespół wszystkich cech organizmu
Pytanie 22
Wystąpienie nagłej zmiany w strukturze materiału dziedzicznego to:
mutacja
Pytanie 23
mutacja
może być genowa lub chromosomowa
enzymy naprawcze
ich funkcją jest odszukiwanie błędów w DNA
nosiciel
osoba, która w genomie posiada jeden nieprawidłowy allel
Pytanie 24
Czynniki mutagenne:
fizyczne
chemiczne
biologiczne
Pytanie 25
Kto ustalił przestrzenną strukturę DNA?
Francis Crick
James Watson