Pytania i odpowiedzi

European BC 2C

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. European BC 2C
Ilość pytań: 120 Rozwiązywany: 666 razy
Pytanie 1
OSOBA NAZYWANA INSIDER TRADING TO PRACOWNIK:
osoba wykorzystująca poufne informacje do osiągnięcia ponad przecietnych zyskow
Pytanie 2
ZGODNIE Z ZASADAMI DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ BANKI WE WZAJEMNYCH STOSUNKACH POWINNY KIEROWAc SIe :
kierują się zasadami rzetelności, lojalności środowiskowe
kultury korporacyjnej oraz powszechnie przyjętymi wzorcami zachowań instytucji zaufania publicznego, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencj
dobrem klienta
Pytanie 3
KULTURA ORGANIZACYJNA TO:
System znaczeń przyjmowanych przez członków organizacji, odróżniający tę organizację od innych
Całość fundamentalnych założeń, które dana grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej
Właściwy klimat organizacyjny i sposób zarządzania, system zachęt, kwalifikacji, stosunki międzyludzki
Pytanie 4
USTALANIE TO¿SAMOsCI KLIENTóW PRZEPROWADZAJaCYCH BARDZO DU¿E TRANSAKCJE FINANSOWE SłU¿Y PRZEDE WSZYSTKIM D
przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniedzy
Pytanie 5
W BANKU METODA CHIńSKICH MURóW JEST WYKORZYSTYWANA DO:
jednym ze sposobów ograniczania przepływu informacji poufnych
polegają one na wprowadzaniu fizycznych i organizacyjnych barier wewnątrz banku (
uniemożliwiające współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi o sprzecznych interesach
Pytanie 6
PRACOWNIK WYKORZYSTUJąCY POUFNE INFORMACJE O FIRMIE I JEJ TRANSAKCJACH NAZYWANY JEST:
Insider
Pytanie 7
INSIDER TRADING TO:
tranzakcje dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących tej spółki i wykorzystujące te informacje do osiągnięcia prywatnego zysku
Pytanie 8
PIGGYBACK TRADING TO:
naśladowanie przez pracownika banku zachowań odnoszącego sukcesy klienta
stanowi nadużycie zaufania, bowiem pracownik może osiągnąć korzyści dzięki ich wykorzystaniu dla własnych interesów bez wiedzy klienta
Pytanie 9
POUFNOść TO:
jednoznaczne i jest stosowane w celu zapewnienia utrzymania tajemnicy
oznacza przekazanie informacji w sposób, który uniemożliwi przekazanie jej do osób niepowołanych
Klient przekazując bankowi informacje o swoim miejscu pracy, zarobkach, relacjach rodzinnych robi to poufnie, to znaczy jest pewny, że podane fakty zostaną zachowane w odpowiedniej tajemnicy i wykorzystane jedynie w celach realizacji konkretnej usługi
Pytanie 10
BANK ZOBOWIąZANY JEST DO ZACHOWANIA TAJEMNICY BANKOWEJ:
PRADWA
Pytanie 11
REKLAMA BANKU MUSI ZAWIERAć:
rzetelnie informować klientów o prowadzonej działalności
w tym o możliwościach uzyskania dodatkowych korzyści oraz o kosztach i ryzykach związanych z poszczególnymi oferowanymi usługami, umożliwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru
Pytanie 12
JAK POWINIEN POSTaPIc PRACOWNIK BANKU, GDY KLIENT PYTA GO O PRODUKT BANKU KONKURENCYJNEGO:
Pytanie 13
ZASADY POSTęPOWANIA W RELACJACH KLIENT-BANK UNORMOWANE ZOSTAłY:
W kodeks etyki bankowej (zasady dobrej praktyki bankowej)
Pytanie 14
CZY STATUT BANKU OBOWIąZUJE JEGO PRACOWNIKóW W ZAKRESIE ETYCZNEGO POSTęPOWANIA?
NIE
Pytanie 15
KONFLIKT INTERESóW WYSTęPUJE GDY występuje:
wzajemne przenikanie się interesów własnych i służbowych
zjawisko spowodowane współzawodnictwem o ograniczone zasoby dóbr niesubstytucyjnych
najczęściej pojawia się, gdy jedna ze stron zaspokaja swoje potrzeby kosztem drugiej strony
obejmuje każdą sytuację, w której interes (finansowy, ekonomiczny lub inny), banku lub jego pracowników jest sprzeczny z korzyściami klienta lub grupy klientów

Powiązane tematy

#europeanbc2c