Pytania i odpowiedzi

Finanse międzynarodowe

Pytanie 16
Które z poniższych stwierdzeń są fałszywe?
Rynki pieniężne są rynkami dla kapitału długoterminowego
Pytanie 17
Która z poniższych organizacji najprawdopodobniej zyska na okresie wysokiej inflacji cen?
Organizacja, która posiada dużą ilość długoterminowych zobowiązań
Pytanie 18
PKA Co jest europejską firmą, która sprzedaje towary wyłącznie w Europie. Niedawno powołany manager finansowy badał cele zarządzania kapitałem obrotowym spółki i zebrał następujące informacje dotyczące polityki zapasów i należności. Zarządzanie zapasami Obecna polityka jest taka, aby zamawiać 100 000 sztuk gdy poziom zapasów spadnie do 35 000 sztuk. Prognozowany popyt w tym roku wynosi 625 000 sztuk. Koszt składania i przetwarzania zamówienia wynosi 250 $, podczas gdy koszt utrzymania towaru w magazynie wynosi 0,5 $ na sztukę rocznie. Oba koszty nie ulegną zmianie w czasie roku. Zamówienia są otrzymywane 2 tygodnie po złożeniu zamówienia przez dostawcę. Powinieneś założyć 50-tygodniowy rok oraz to że, w ciągu roku nie zmieni się prognozowany popyt. Zarządzanie należnościami Klienci mają narzucony termin płatności za faktury wynoszący 30 dni (otrzymują 30-dniowy kredyt kupiecki), ale sprawozdania finansowe spółki PKA pokazują, że średni cykl należności w ciągu ostatniego roku obrachunkowego wynosił 75 dni. Jest to zgodne ze średnią przemysłu. Dyrektor finansowy zauważył także, że udział złych długów wzrósł w ciągu ostatniego roku finansowego od 5 do 8 %. W dziale windykacji pracuje obecnie mało osób. Jakie są cele zarządzania kapitałem obrotowym w firmie PKA? 1)Zapewnić, że spółka PKA ma wystarczającą płynność 2)Zwiększyć rentowność spółki PKA 3)Zapewnić, że majątek spółki PKA dawał jak najwyższe stopy zwrotu
tylko 1 i 2
Pytanie 19
Jakie są najlepsze sposoby na poprawę zarządzania należnościami przez spółkę PKA Co?  1 Ocena wiarygodności kredytowej nowych klientów  2 Wprowadzenie rabatów rozliczeniowych  3 Podejmowanie działań przeciwko powolnym płatnikom i niepłacących
Tylko 1 i 2
Pytanie 20
W celu usprawnienia zarządzania należnościami spółka PKA Co rozważa zastosowanie factoringu. Które z poniższych są zaletami wprowadzenia faktoringu dla spółki PKA? 1 Klienci kredytowi dokonują wpłat bezpośrednio przez factoring 2 Należności będą obsługiwane przez doświadczony zespół pracowników 3 Będzie można utrzymać optymalne poziomy zapasów
Tylko 2 i 3
Pytanie 21
Spółka D zamierza zaoferować 2% rabatu dla połowy swoich klientów z tytułu wcześniejszej zapłaty za usługi. Dotyczy to klientów spłacających swoje zobowiązania w ciągu 1 miesiąca zamiast 2. Oprócz tego, wiadomo że spółka D płaci 10% odsetek rocznie za debet na koncie (overdraft). Jaki wpływ na cykl konwersji gotówki i odnotowane zyski będzie miało udzielenie rabatu?
Zarówno cykl konwersji gotówki jak i zyski zmniejszą się
Pytanie 22
Która z poniższych odpowiedzi opisuje overtrading (nadmierne wykorzystanie kapitału/nadmierne obroty handlowe)?
Problemy z płynnością w wyniku szybkiego wzrostu.
Pytanie 23
Spółka MM sprzedała część swoich zapasów na kredyt kupiecki z zyskiem. Jeśli cała reszta pozostanie niezmienna, co się stanie ze wskaźnikiem płynności bieżącej (CR- Current Ratio) i szybkiej (QR –Quick Ratio)? czyli jak ta operacja wpłynie na wskaźniki CR i QR
Oba wskaźniki wzrosną
Pytanie 24
Które z poniższych NIE jest zwykle korzyścią zastosowania techniki Just in Time?
łatwość w planowaniu produkcji
Pytanie 25
Które z poniższych usług mogą być zapewnione przez firmę faktoringową? 1. ubezpieczenie nieściągalnego długu 2. udzielanie pożyczki 3. zarządzanie księgą należności 4. zarządzanie procesem ściągania długu
1,2,3, i 4
Pytanie 26
Która z poniższych odpowiedzi jest NAJMNIEJ odpowiednia (prawdopodobna) jako narzędzie zarządzania należnościami zagranicznymi (w walucie obcej wobec klienta z innego kraju)?
papiery komercyjne przedsiębiorstw
Pytanie 27
Które z poniższych NIE jest wadą modelu EOQ (Metody Ekonomicznej Wielkości Zamówienia)
zakłada małą liczbę bliskich dostawców
Pytanie 28
Które z poniższych NIE jest potencjalnym ukrytym kosztem przedłużania kredytu kupieckiego u dostawców (wydłużania cyklu spłaty zobowiązań handlowych przez przedsiębiorstwo)?
zwiększone ryzyko niespłacalnych długów (złych długów)
Pytanie 29
Które z poniższych będzie NAJMNIEJ prawdopodobne, że wystąpi w przypadku wprowadzenia techniki Just in Time?
niższe ryzyko braków magazynowych
Pytanie 30
Które z poniższych są zaletami metody ROCE? 1. Uwzględnia cały projekt. 2. Jest oparta na przepływach pieniężnych. 3. Jest wartością wyrażoną w procentach, co ma znaczenie dla osób niezwiązanych z finansami ponieważ pomaga w zrozumieniu korzyści z danego projektu
tylko 1 i 3

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.