Pytania i odpowiedzi

AF0001

Pytanie 1
Środki trwałe w momencie przekazania ich do użytkowania, ujmuje się w księgach rachunkowych według
wartości POCZĄTKOWEJ (nabycia)
Pytanie 2
Wartość firmy ustala się jako różnicę między ceną nabycia określonej jednostki, a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto
PRAWDA
Pytanie 3
Koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów jakie jednostka poniosła na budowę, montaż danego składnika, do dnia przekazania go do użytkowania.
PRAWDA
Pytanie 4
cena nabycia składa się z
Cena zakupu
koszty zakupu i przystosowania obiektu do użytkowania
Pytanie 5
zasada wymagalności DOTYCZY
PASYWA
Pytanie 6
zasada płynności DOTYCZY
AKTYWA
Pytanie 7
W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy
PRAWDA
Pytanie 8
Ogół źródeł finansowania (pochodzenia) aktywów
PASYWA
Pytanie 9
kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych
AKTYWA
Pytanie 10
Zestawienie składników majątku jednostki (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów), sporządzane na określony dzień i w określonej formie to
Bilans
Pytanie 11
Informacja dodatkowa składa się z
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Pytanie 12
Niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych podlega
grzywnie lub karze pozbawienia wolności do 2 lat, albo obu tym karom łącznie.
Pytanie 13
Ogłoszenie sprawozdania (Art. 70)
Monitor Sądowy i Gospodarczy
•15 dni od zatwierdzenia
Pytanie 14
Badanie sprawozdania
•przeprowadza biegły rewident
•sporządzenie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania
Pytanie 15
Sporządzenie sprawozdania
podpis osoby prowadzącej rachunkowość i kierownika jednostki
•3 miesiące od dnia bilansowego
•odpowiedzialność kierownika jednostki

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.