Pytania i odpowiedzi

AF0002

Pytanie 1
Techniczny koszt wytworzenia to:
Koszty bezpośrednie powiększone o koszty wydziałowe
Pytanie 2
Jeżeli na wykresie ceny linia średniej krótkoterminowej przebija linię średniej długoterminowej od dołu to:
Jest to sygnał kupna
Pytanie 3
Pytanie 4
Dla określenia kosztu kapitału własnego w spółkach publicznych stosuje się:
Model CAPM
Model DGM (Nazywany modelem Gordona)
Pytanie 5
Zasada harmonizacji źródeł finansowania postuluje aby:
Majątek długoterminowy finansowany był kapitałem długoterminowym
Pytanie 6
Klauzula wykonalności:
Ma charakter deklaratywny –nie stwarza nowych praw
Pytanie 7
Należności krótkoterminowe to należności:
Wszystkie należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin wymagalności oraz inne należności o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy
Pytanie 8
Za najlepszą aproksymację stopy dyskonta w przedsiębiorstwie uważa się:
średnie oprocentowanie kredytów inwestycyjnych
Pytanie 9
Odsetki maksymalne za opóźnienie
stanowią dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie i od dnia 29.05.2020 wynoszą: 11,20 %
Pytanie 10
Odsetki ustawowe („kapitałowe”)
wysokość: stopa referencyjna NBP (0,1%) +3,5 pkt
Pytanie 11
odsetki umowne („kapitałowe”) wynoszą
nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych zatem od 29.05.2020 odsetki umowne nie mogą być wyższe niż 7,20%
Pytanie 12
Odsetki maksymalne wynoszą
stanowią dwukrotność odsetek ustawowych i od dnia 29.05.2020 wynoszą 7,20%
Pytanie 13
Ustawowe odsetki z opóźnienie wynoszą
Stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.
Pytanie 14
Rachunek zysków i strat sporządzany jest według zasady:
Memoriałowej
Pytanie 15
Jeżeli koszty stałe wynoszą 100, jednostkowy koszt zmienny wynosi 5, zaś jednostkowa cena sprzedaży wynosi 3, to BEP wynosi:
50, bowiem BEP=100 / (5-3)

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.