Pytania i odpowiedzi

Anatomia BIM 64-79

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 83 Rozwiązywany: 193 razy
Pytanie 16
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia pulmones:
pobudzenie włókien współczulnych powoduje skurcz tętnic
pobudzenie n.vagus powoduje skurcz oskrzeli
pobudzenie włókien współczulnych powoduje rozkurcz oskrzeli
Pytanie 17
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoraco- cervicalis)
superior lobe veins of left lung (vav. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
Pytanie 18
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących mięśni klatki piersiowej:
osierdzie jest przymocowane do przepony w części centralnej środka ścięgnistego
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne opuszczają żebra i pełnią rolę mięśni wydechowych
m.pectoralis major opuszcza i przywodzi ramię i jest pomocniczym mięśniem wdechowym
Pytanie 19
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących lumbar splanchnic nerves (nn. splanchnici lumbales)
większość włókien kieruje się m. in. do celiac plexus (plexus coeliacus)
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do renal plexus (plexus renalis)
Pytanie 20
Oceń poprawność zdań dotyczących położenia liver (hepar)
granica dolna w linii śródobojczykowej prawej opuszcza łuk żebrowy
granica dolna opuszcza łuk żebrowy w miejscu połączenia IX i X chrząstki żebrowej prawej
granica dolna dochodzi do łuku żebrowego lewego u końca VIII żebra
Pytanie 21
Coeliac artery (trunk) (truncus coeliacus) zaopatruje w krew:
dolną część przełyku
częściowo dwunstnicę
częściowo trzustkę
całą śledzionę
Pytanie 22
Bulb of duodenum (bulbus duodeni) przylega:
od przodu do quadrate lobe of liver (lobus quadratus hepatis)
od tyłu do portal vein (vena portae)
od tyłu do proper hepatic artery (arteria hepatica propria)
Pytanie 23
Narządy płciowe zewnętrzne żeńskie czuciowo unerwiane są przez:
anterior labial nerves (nervi labiales anteriores) od ilioinguinal n. (nervus ilioinguinalis)
posterior labial nerves (nervi labiales posteriores) od pudendal n. (nervus pudendus
Pytanie 24
Oesophagus
w części brzusznej unaczyniony jest przez tętnicę żołądkową lewą i przeponową dolną lewą
Pytanie 25
W ligamentum hepatoduodenale przebiega:
bile duct (ductus choledochus)
proper hepatic a. (a. hepatica propria)
hepatic portal v. (v. portae hepatis)
Pytanie 26
Oceń czy dany mięsień znajduje się w spatium perinei superficialis:
m.bulbospongiosus
m.ischiocavernosus
m.transversus perinei superficialis
Pytanie 27
Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
foramen ischiadicum minus
canalis pudendalis
canalis obturatorius
foramen ischiadicum majus
foramina sacralia pelvina
Pytanie 28
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących tętnic żołądka:
a.gastroomentalis sinistra jest gałęzią a.splenica
a.gastrica sinistra jest gałęzią truncus coeliacus
Pytanie 29
Oceń czy dana struktura należy do membrane decidua (DOCZESNA XD)
decidua capsularis uteri
decidua parietalis uteri
decidua basalis uteri
Pytanie 30
Arteria uterina:
krzyżuje ureter od przodu
kieruje się do dolnej części parametrium
oprócz macicy unaczynia także jajnik, jajowód i pochwę

Powiązane tematy