Pytania i odpowiedzi

Ryz052022

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. .
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 69 razy
Pytanie 16
Czym jest etnocentryzm konsumencki?
Świadome preferowanie krajowych instytucji, produktów
Pytanie 17
Jakie istnieją dwa metodologiczne podejścia do ryzyka?
Charakterystyczne dla myśli ekonomicznej i charakterystyczne dla prawa
Pytanie 18
W jaki sposób dzieli się ryzyko bankowe z punktu widzenia istotności dla banku?
Ryzyko kredytowe, ryzyko utraty płynności i ryzyko rynkowe
Pytanie 19
Jakie trzy kroki wyróżniamy w procedurze segmentacji rynku?
Segmentację, Celowanie, Pozycjonowanie produktów na rynku
Pytanie 20
Jakie wyróżnia się trzy kategorie hazardu?
Hazard moralny, hazard fizyczny, hazard motywacyjny
Pytanie 21
Jak definiujemy pojęcie 'losowość'?
Brak możliwości wskazania konkretnych podmiotów dotknietych wydarzeniem
Pytanie 22
Jakie istnieją dwa metodologiczne podejścia do ryzyka?
Charakterystyczne dla myśli ekonomicznej i charakterystyczne dla prawa
Pytanie 23
Jak określane jest zagrożenie nie osiągnięcia zamierzonych celów lub prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków?
Ryzyko"
Pytanie 24
Jak definiuje się poniesienie straty w wyniku zmian cen produktów, generowane poprzez utrzymanie otwartych pozycji w poszczególnych produktach?
Ryzyko cen produktów
Pytanie 25
Jak nazywa się zdolność do pokrywania wszystkich zobowiązań pieniężnych w dniu bieżącym to płynność?
Płynność śróddzienna
Pytanie 26
Jaki model organizacyjny systemu zarządzania w instytucjach finansowych opiera się na założeniu zróżnicowanego członkostwa lub akcjonariatu oraz uzależnienia prawa głosu od zaangażowania akcjonariusza/członka w kapitale zakładowym?
Model kapitałowy
Pytanie 27
Która z rekomendacji jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych?
Rekomendacja T
Pytanie 28
Która z rekomendacji jest zbiorem zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji?
Rekomendacja C
Pytanie 29
Wskazać globalne systemowo ważne instytucje w Polsce
Brak takich instytucji w Polsce
Pytanie 30
Które ryzyko jest definiowane jako ryzyko sankcji prawnych, bądź regulaminowych, materialnych strat finansowych lub utraty dobrej reputacji, na jakie narażony jest bank w wyniku niestosowania się do ustaw, rozporządzeń, przepisów czy przyjętych przez siebie odpowiednich standardów i kodeksów postępowania mających zastosowanie w jego działalności?
Ryzyko braku zgodności

Powiązane tematy

#.