Pytania i odpowiedzi

Histologia kolokwium I oddechowy skóra i endokrynowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 305 Rozwiązywany: 2408 razy
Pytanie 16
Narząd lemieszowo-nosowy znajduje się w:
B. W przegrodzie nosa
Pytanie 17
Ciałka nerwowo-nabłonkowe:
B. Zbudowane są z komórek endokrynowych
Pytanie 18
Do części przewodzącej powietrze układu oddechowego nie zalicza się:
D. Pęcherzyków płucnych
Pytanie 19
Blaszka właściwa błony śluzowej oskrzeli zawiera pęczki spiralne ułożonych:
A. . Mięśni gładkich
B. Włókien sprężystych
D. Odpowiedzi A i B są poprawne + Junquier 380
Pytanie 20
Komórki oskrzelików końcowych odpowiedzialne są za:
A. Wydzielanie lipoprotein
B. Detoksykację wdychanych ksenobiotyków
C. Wydzielanie peptydów przeciwdrobnoustrojowych
D. Wszystkie powyższe
Pytanie 21
Pory Kohna umożliwiają:
A. Wyrównanie ciśnienia w przylegających do siebie pęcherzykach płucnych
Pytanie 22
Bariera krew-powietrze złożona jest z m.in.:
C. Zespolonych blaszek podstawnych pneumocytów I rzędu oraz śródbłonka naczyń włosowatych
Pytanie 23
Opłucna trzewna:
A. Łączy się z opłucną ścienną (393 żonkil) +
Pytanie 24
Do warstwy rozrodczej naskórka zaliczamy:
A. Warstwę podstawną
B. Warstwę kolczystą
D. Odpowiedzi A i B są prawidłowe +
Pytanie 25
Komórki Langerhansa:
A.Pochodzą z linii monocytarnej
B. Są komórkami prezentującymi antygen limfocytom T
C. Są odpowiedzialne za odporność nabytą skóry
D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 26
Ciałka Meissnera:
A. Składają się z aksonów neuronów czuciowych
Pytanie 27
Naczynia tworzące podwzgórzowo-przysadkowy układ wrotny:
A. Przenoszą na małą odległość neuropeptydy
B. Są odpowiedzialne za transport z wyniosłości pośrodkowej do części gruczołowej
C. Pełnią istotną funkcję
D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 28
Komórki zasadochłonne w przysadce:
A. Przechowywują hormony w ziarnistościach cytoplazmatycznych
Pytanie 29
Komórki C w tarczycy:
A. Można znaleźć po wewnętrznej stronie błony podstawnej nabłonka pęcherzyka
B. Posiadają ziarnistości zawierające kalcytoninę
D. Odpowiedzi A i B są prawidłowe
Pytanie 30
Nabłonek pochodzący z endodermy wyściela:
A. Krtań
B. Oskrzela
C. Płuca
D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Powiązane tematy