Powtórzenie: Antyk

Język polski - dzieła antyku

Język polski, powtórzenie. 16 pytań.

dzieła VIII w. p.n.e.
Iliada i Odyseja
VII w. p.n.e.
poezja: Hezjod i Safona
VI w. p.n.e.
filozofia: Tales, Pitagoras, Heraklit
V w p.n.e.
teatr: Ajschylos, Sokofles, Eurypides, filozofia: Sokrates, Demokryt
IV w p.n.e.
filozofia: Platon, Arystoteles
I w n.e.
poezja: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz
Pięcioksiąg
Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa
księgi uznane za autentyczne i natchnione
księgi kanoniczne
diaspora
rozproszenie
najważniejsza idea Starego i Nowego Testamentu
przymierze ludzi ze Stwórcą
księgi historyczne (opowiadające o dziejach)
Księga Rodzaju, Wyjścia, Ewangelie, Dzieje Apostolskie
księgi dydaktyczne (nauki dla wiernych)
Księgi Hioba, Księha Koheleta, Listy św. Pawła
księgi prorockie (profetyczne) (wyjaśniające sens dziejów i zapowiadające przyszłe wydarzenia)
Księgi Izajasza, Księga Jeremiasza, Apokalipsa św. Jana
przekład Pisma Świętego na grecki
Septuaginta
przekład łaciński Biblii
Wulgata
polskie tłumaczenie Biblii (autor)
ks. Jakub Wujek

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.