Pytania i odpowiedzi

Atom i cząsteczka

Pytanie 1
Dyfuzja to:
samorzutne mieszanie się cząsteczek w gazach, cieczach lub ciałach stałych
Pytanie 2
Z jakich elementarnych części skłąda się jądro atomu?
neutron
proton
Pytanie 3
Ile wynosi w przybliżeniu masa atomowa tlenu?
16 u
Pytanie 4
Podaj wartość masy cząsteczkowej wody.
18 u
Pytanie 5
Podaj wartość masy cząsteczkowej tlenku węgla (IV).
44 u
Pytanie 6
W wyniku spalenia 12 g magnezu otrzymano 20 g tlenku magnezu (MgO). Powiedz, ile gramów tlenu zużyto do tej reakcji.
8 g
Pytanie 7
Izotop to:
a) inaczej dublet elektronowy,
b) odmiana tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej Z, lecz różnej liczbie masowej A,
c) odmiana tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej A, lecz różnej liczbie masowej Z,
d) pierwiastek niejednostajny.
b
Pytanie 8
Kto był twórcą okresowego układu pierwiastków?
Dimitrij Mendelejew
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie, wpisując brakujące wyrazy w pole odpowiedzi.
"Elektrony walencyjne są to elektrony znajdujące się na .............. . "
ostatniej powłoce
Pytanie 10
Uzupełnij treść zdań, wpisując w pole odpowiedzi poprawne wyrazy. Oddzielaj je przecinkami.
1. Atomy łączą się ze sobą za pomocą ...................... .
2. Oktet elektronowy to .... elektronów walencyjnych, gdyż jest to trwały stan elektronowy w atomie.
3. Atom wodoru ma 1 powłokę elektronową, dlatego uzyskuje trwały stan, gdy ma 2 elektroyn walencyjne, to znaczy .................... .
Uwaga. Nie oddzielaj wyrazów w polu odpowiedzi spacjami, tylko przecinkami.
elektronów walencyjnych,8,dublet elektronowy
Pytanie 11
Stosunek mas substratów w przypadku tlenku węgla (IV) wynosi:
a) 3 / 8
b) 2 / 3
c) 5 / 9
d) 13 / 47
a
Pytanie 12
Stosunek mas pierwiastków w tlenku wapnia wynosi:
40 u / 16 u